ایستگاهدروازهدولتشبانهروزیمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-مدیرعاملشرکتبهرهبرداریمتروبابیاناینکهازامشبایستگاهدروازه دولتشبانهروزیمیشود،گفت:مسافرانفرودگاهامامخمینی(ره)میتوانندازاین ایستگاه وارد خط یک شده و به فرودگاه امام خمینی(ره) دسترسی پیدا کنند.

احمدی بافنده در نشست خبری با بیان اینکه پس از افتتاح ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی(ره) باید مسیرهای دسترسی به این فرودگاه را از طریق شبکه حملونقل عمومی تسهیل میکردیم، گفت: در حالت عادی قطارهای خط یک از ساعت03:5 تا03:3۲ فعال هستند ولی از امشب با۴۲ ساعته شدن فعالیت ایستگاه دروازه دولت، مسافران میتوانند از ایستگاه مترو دروازه دولت به ایستگاه شهر آفتاب منتقل شده و از آنجا نیز به فرودگاه امام خمینی(ره) بروند. زمان سفر از شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمینی(ره) 0۴ دقیقه است و مسافران فرودگاه میتوانند با صرف0۴ دقیقه به فرودگاه برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.