زيدان در مسير جاودانگي

Jahan e-Sanat - - News -

زيدانالدين زيدان با كسب ششمين جام با رئالمادريد حاال يك جام با ويسنته دلبوسكه و دو جام با ميگل مونوز، سرمربيان اسطورهاي رئال فاصله دارد.

بــا دو قهرماني در ليگ قهرمانــان اروپا، دو قهرماني در سوپركاپ اروپا، يك قهرماني در الليگا و يك قهرماني در جام جهاني باشگاهها، زيدان تنها يك جام با ويسنته دلبوسكه، سرمربي ســابق رئالمادريد كه با اين تيم هفت جام برده، فاصله دارد.

همچنين اين سرمربي ۵۴ ساله دو جام با لوئيز مولوني و البته هشــت جام با ميگل مونوز فاصلــه دارد. هرچند به نظر ميرسد ماجراجويي ســرمربي فرانسوي به تازگي در سانتياگوبرنابئو آغاز شده است. از طرفي زيدان دومين مربي رئال است كه توانسته دوبار پشت سر هم قهرمان سوپركاپ اروپا شود. پيش از او آريگو ساكي در سال ۰۹۹۱ اين كار را كرده بود.

منچستريونايتد و رئالمادريد برگزاركننده ديدار سوپركاپ اروپا در فصل 8۱۰2-7۱۰2 بودند كه اين بازي در نهايت با برتري دو بر يك شاگردان زيدان به پايان رسيد و جام ديگري به كلكسيون افتخارات رئالمادريد اضافه شد.

منچستريونايتدورئالمادريدازساعت۵۱:32 سهشنبهشب گذشته در ورزشگاه فيليپ دوم كشور مقدونيه، برگزاركننده ديدار ســوپركاپ اروپا در فصل 8۱۰2-7۱۰2 بودند كه اين ديدار در نهايت با برتري دو بر يك كهكشانيها به پايان رسيد. گلهاي رئالمادريد را در اين ديدار كاسميرو در دقيقه ۴2 و ايسكو در دقيقه ۱۵ به ثمر رساندند و تك گل شياطين سرخ هم در دقيقه 62 توسط روملو لوكاكو به ثمر رسيد.

رئالمادريد قهرمان ليگ قهرمانان اروپا و منچستريونايتد قهرمان ليگ اروپا در شرايطي به مصاف هم رفتند كه پيش از اين ديدار در جريان تور پيش فصلشان يك بار ديگر با هم ديدار كرده بودند و در آن ديدار منچستريونايتد موفق شده بود در ضربات پنالتي حريف خود را شكست دهد اما حكايت بازيهاي رسمي اروپايي براي زيدان و شاگردانش، حكايــت قدرتنماييهاي چندباره اين تيم اســت، انگار زيدان يك شكارچي جام اســت. يك جام زرين ديگر را به كلكسيون افتخارات كهكشانيها اضافه كرد تا بار ديگر مهارت و تسلطش بر اين موضوع را به همه فوتبالدوستان جهان نشان دهد.

رئال مثل هميشه بازي را تهاجمي شروع كرد و از همان ابتداي بازي مالكيت توپ را در اختيار داشت و پس از چند حمله خطرناك كه مهمترين آنها ضربه كاسميرو بود كه به تيرك دروازه يونايتد برخورد كرد، سرانجام در دقيقه ۴2 روي صحنهاي مشكوك به آفسايد كاسميرو توپ ارسالي كارواخال را به گل تبديل كرد و نيمه اول با همين نتيجه به پايان رسيد.

با شروع نيمه دوم مورينيو سعي كرد با تعويض رشفورد به جاي لينگارد شــرايط بازي را به نفع خود تغيير دهد اما تنها پس از گذشــت شش دقيقه از اين نيمه رئال به گل دومش دســت يافت. باز هم همكاري عالي بازيكنان رئالمادريد و اين بار پاس بيل به ايسكو با ضربهاي فني و زيبا از ايسكو در گوشه دروازه د خيا جاي گرفت و اختالف به دو گل رسيد.

در ادامه منچستريونايتد حمالتي را ترتيب داد كه يكي از آنها توسط روملو لوكاكو در دقيقه 62 به گل تبديل شد اما اين گل نتوانست بازيكنان مورينيو را به زدن گل دوم ترغيب كند و اين ديدار با همين نتيجه دو بر يك به پايان رسيد تا رئالمادريد براي چهارمين بار فاتح سوپر كاپ اروپا شود و پس از آثميالن سال ۰۹۹۱ به اولين تيمي تبديل شود كه دو بار پياپي فاتح اين جام شده است. „سلطه„رئا „لمادريد„بر„اروپا„ روزنامههايجهانپسازفتحسوپرجامبهتمجيدازعملكرد رئالمادريد و به خصوص كاسميرو و ايسكو پرداختند.

به نوشته SA، رئالمادريد توانست براي دومين سال پياپي فاتح سوپرجام اروپا شود؛ اتفاقي تاريخي كه از سال8۹۹۱ (آغاز سوپرجام اروپا) تاكنون هيچ تيمي موفق به انجام اين كار نشده بود.سفيدپوشانسهشنبهشبتوانستنددراسكوپيهمقدونيهدو بر يك برابر منچستريونايتد پيروز شوند و جام قهرماني را باالي سر ببرند. رسانههاي جهان به تمجيد از رئالمادريد پرداختند و عملكرد كاسميرو و ايسكو را برجسته كردند. در ادامه به تيتر برخي از مطبوعات جهان اشاره ميشود. „سان:„رقص„رئال„روي„ژوزه روزنامه بريتانيايي به برتري مادريد اشــاره كرد و نقش ايسكو را در فتح جام مهم دانست. اين روزنامه نوشت: يونايتد ميخواست مالكيت توپ را در اختيار بگيرد اما فرصتهاي زيادي را از دست داد. „اكيپ:„مادريد„براي„يونايتد„خيلي„بزرگ„بود روزنامهفرانسويعملكردكاسميرورابرجستهكردونوشت: او يك بار ديگر نشان داد كه تنها هافبك تدافعي نيست. اين رسانه همچنين به تمجيد از زينالدين زيدان پرداخت و قرار دادن كاسميرو، لوكامودريچ، توني كروس و ايسكو را ايده خوبي دانست. اين چهار بازيكن پشت سر زوج گرت بيل و كريم بنزما قرار داشتند و مالكيت بازي را برعهده گرفته بودند. „گاتزتا:„يك„مادريد„تما „منشدني روزنامه ايتاليايي نوشت: چهارمين سوپرجام اروپا را زيدان به مادريد هديه داد. ســرمربي فرانسوي توانست ششمين قهرمانــياش را با اين تيم جشــن بگيــرد. گاتزتا عملكرد هافبكهاي مادريد را كليدي عنوان كرد و به تمجيد از آنها پرداخت. همچنين نوشت: آنها دو ماه پيش نيز ميانه ميدان را درديداربرابريوونتوسدراختيارداشتند.اينروزنامهازعملكرد يونايتد انتقاد كرد و نوشت: اين تيم دير عمل ميكرد. „اوله:„شاه„شاهان„اروپا روزنامه آرژانتيني اوله به تمجيد از كاسميرو پرداخت و نوشت: گلزن نخست بازي عملكرد خيلي خوبي داشت. اين روزنامه همچنين به شرايط خوب مادريد اشاره كرد و نوشت: به نظر ميرســد رئال سقفي ندارد و به سوي فتح سوپرجام اسپانيا برابر بارسلونا ميرود.

„ميرر:„كاسميرو„و„ايسكو„برترين„بازيكنان„در„ سوپرجام

روزنامه بريتانيايي از يونايتد انتقاد كرد و نوشت: يونايتد اجازه داد كه مادريد بازي مورد نظرش را به نمايش بگذارد. اگــر پيروزي يونايتد برابر آژاكس در ليگ اروپا را برد مردان برابر كودكان بدانيم، بايد بگوييم شياطين سرخ دوباره ديروز بهمدرسهبازگشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.