احتمال پيشبيني اعتبار براي استقالل و پرسپوليس در بودجه79

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

نماينده ويژه مجلس در كميته بدهي مالياتي باشگاههاي فوتبال از حل مشكل بدهي مالياتي استقالل و پرسپوليس خبر داد.

رحيم زارع با اشاره به پيگيريهاي صورتگرفته از سوي كميته ويژه مجلسشوراياسالميدرراستايرفعمشكلبدهيمالياتيباشگاههاي ورزشي استقالل، تراكتورسازي، نفت تهران و پرسپوليس به منظور حضور در ليگ قهرمانان آسيا گفت: بر اين اساس جلسه مشتركي با حضور رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، رييس فدراسيون فوتبال و مديران عامل باشگاههاي استقالل و پرسپوليس برگزار شد.

نماينده مردم آباده، بوانات و خرمبيد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه طي ماههاي گذشته براساس مهلت ارائهشده سررسيد مالياتي باشگاههاي استقالل و پرسپوليس به مدت شش ماه به تعويق افتاده بود، اظهار كرد: هماكنون يك ماه به اتمام مهلت ارائهشده باقي مانده است اما خوشبختانه با موافقت مسووالن مقرر شد مجددا شش ماه ديگر به دو باشــگاه ورزشي مهلت داده شود تا بتوان در آيندهاي نزديك مشكل آنها را حل كرد.

وي ضمن تاكيد بر اينكه در حال حاضر بدهي مالياتي باشــگاه پرسپوليس ۵۴۱ ميليارد تومان و بدهي مالياتي باشگاه استقالل ۰3۱ ميليارد تومان است، ادامه داد: البته نبايد از ياد برد كه ۰۵ درصد مبلغ بدهي مالياتي باشگاههاي يادشده جريمه است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: سازمان امور مالياتي كشور با حسننيت از قوانين موجود استفاده كرد تا باشــگاههاي ورزشي براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا با مشكل مواجه نشوند.

اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: بنابراين با توجه به فرصت در نظر گرفته شده براي حل مشكل بدهي مالياتي باشگاههاي استقالل و پرسپوليس در آينده طرحي از سوي مجلس ارائه خواهد شد يا در بودجه سال 7۹ اعتباري در نظر گرفته شود تا با كمك دولت بدهي باشگاهها رفع شود.

رييس كميته فوتبال فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه مسووالن باشگاههاي تراكتورسازي و نفت تهران در جلسه يادشده حضور نداشتند اما امكان بخشودگي جرايم مالياتيشان از سوي سازمان امور مالياتي كشور وجود دارد، به خانه ملت خاطرنشان كرد: در اين بين بايد اذعان كرد كه نفت تهران هماكنون وضعيت خوبي ندارد اما تراكتورسازي اقدامات منسجم خوبي را انجام داده است. „انصار „يفرد„بر„سر„دوراهي„پانيونيوس„يا„اوساسونا „برانكو„ايوانكوويچ:„فريب„نفت„تهران„را„نم „يخوريم „ميثم„مجيدي„به„تيم„دسته„اولي„قطر„پيوست „رونالدينيو:„تصميم„نيمار„براي„جدايي„از„بارسا„درست„بود „ايسكو„بهترين„بازيكن„ديدار„سوپركاپ„اروپا„شد „آلگري:„شكست„مقابل„رئال„هنوز„هم„مرا„آزار„م „يدهد „طاهري„مديرعامل„پرسپوليس„شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.