نيمار در انديشه شكايت از بارسلونا به فيفا

Jahan e-Sanat - - News -

نيمار، فوقستاره برزيلي كه با پيوستنش به ،PSG تابستان امسال را براي بارساييها تلخ كرد، حاال قصد دارد از تيم سابقش به فيفا نيز شكايت كند!

پس از دو هفته جنجالي و پرتنش كه شايعات فراواني در مورد نيمار شنيده شد، او سرانجام با پرداخت رقم فسخ قراردادش راهي PSG شد تا مثلث MSN بارسلونا به تاريخ بپيوندد. بارسلونا خود را براي يك فصل ديگر با نيمار و مثلث مخوفش آماده ميكرد اما در نهايت فوقستاره برزيلي براي رهايي از سايه مسي، ترجيح داد فوتبالش را در تيمي ديگر ادامه دهد.

قرار بود هفته گذشته 26 ميليون يورو از طرف بارسلونا به پدر نيمار بابت پاداش تمديد قرارداد اين بازيكن (در سال گذشته) پرداخت شود اما پس از پيوستن نيمار به ،PSG مسووالن بارسا از پرداخت اين مبلغ سر باز زدند.

اسكاي اسپورتس در همين رابطه گزارش داد كه نيمار از وكاليش خواسته براي گرفتن حق پدرش از بارسلونا به فيفا شكايت كنند؛ پروندهاي كه مسلما مباحث و اخبار زيادي را ايجاد خواهد كرد. در صورت شكايت نيمار، رابطه او با هواداران بارسا بيش از پيش تيره و تار خواهد شد. هواداراني كه در بازي برابر چاپه كوئنزه شعارهاي «نيمار بمير» را در نوكمپ سر دادند.

ارتباط بين نيمار و پدرش بسيار نزديك و صميمانه است. در واقع هيچ ايجنتي به اندازه پدر نيمار، نتوانسته روي فوتبال موكلش تاثيرگذار باشد.

او پيش از اين 2/7 ميليون براي كميسيون انتقال و ۰۱ ميليون نيز براي حق بيمه انتقال اوليه دريافت كرده بود و طي اين مدت مبالغ ديگري نيز به او رسيده بود. نيمار كه از پاريسنژرمن هم دريافتي خواهد داشت، پس از اطالع از اينكه مسووالن بارسا قصد ندارند 26 ميليون يورو كميســيون را به وي بپردازند، به شدت عصباني شد و در مصاحبه هفته گذشته خود با كادنا كوپه به بارسلونا تاخت و بارتومئو را تهديد به شكايت كرد. او مدعي شده بود كه تا پيش از اين موضوع قصد داشت پسرش را به ماندن در بارسا متقاعد كند ولي سپس منصرف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.