پرسپوليس۱۱۲ ميليارد،استقالل۸۱۱ ميلياردتومان

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- ميزان بدهيهاي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس كه اكنون به شدت از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا تحت فشار هستند، مشخص شد. بدهي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس سر به فلك كشيده و كنفدراسيون فوتبال آسيا تا ۱3 آگوست (۹ شهريورماه) مهلت داده تا اين دو باشگاه همانند ساير تيمها تكليف بدهيهاي خود را مشخص كنند؛ بدهيهايي كه مدتهاست روي هم انباشته و حاال به بدهي نجومي تبديل شده است. در حال حاضر مجموع بدهيهاي باشگاه استقالل كه شامل بدهي مالياتي، دارايي و بدهي به اشخاص است، 8۱۱ ميليارد فردا به مصاف هم ميروند. عليرضا منصوريان، سرمربي آبيها تاكنون شش بار مقابل تراكتورسازي قرار گرفته است. عليرضا منصوريان در ليگ چهاردهم براي نخستين بار مقابل تراكتورسازي قرار گرفت و تيم او با حساب دو بر يك از سد تراكتورسازي گذشت. شايدمهمترينوعجيبترينتجربهمنصوريانمقابلتراكتورسازيبهبازينفتتهران و تراكتورسازي مربوط باشد كه با تساوي سه- سه به پايان رسيد.

ديدار آغازين ليگ پانزدهم را دو تيم نفت تهران و تراكتورسازي در حالي برگزار كردند كه آخرين بازي فصل قبل را هم آنها برگزار كرده بودند. اين ديدار نهچندان جذاب با تساوي بدون گل به پايان رسيد. در بازي برگشت ليگ پانزدهم، تراكتورسازي با تكگل سعيد آقايي موفق شد نفت تهران را شكست دهد.

در ليگ شانزدهم، منصوريان، سرمربي استقالل شده بود و مقابل تراكتورسازي قرار گرفت. استقالل بعد از اشتباه عجيب اخباري به گل اول رسيد اما پرتاب يك پرتقال از سوي تماشاگران همه برنامهها را به هم ريخت و تراكتورسازي با دو گل فرزاد حاتمي پيروز شد. در حالي كه استقالل اندك اميدي براي رسيدن به پرسپوليس در فصل گذشته در صدر جدول داشت، مقابل تراكتورسازياي قرار گرفت كه اميدوار بود بعد از فاصله گرفتن از پرسپوليس حداقل نايب قهرمان شود. در آن ديدار تراكتورسازي با تكگلمحمدابراهيميبازيرابرد.بعدازبازيحرفهايزياديمبنيبراينكهقلعهنويي مشتهايش را گره كرده مطرح شد كه البته هيچگاه درباره آن شفافسازي نشد. شدهكهمسووالناينباشگاهدرحالحلكردنبدهيسنگينمالياتيخودهستند. بدهي به اشخاص نيز بايد هرچه زودتر در فدراسيون فوتبال تعيين تكليف شود. بدهيهاي باشگاه پرسپوليس اما تقريبا دو برابر بدهيهاي باشگاه استقالل است. اين باشگاه 3/۵ ميليون دالر بدهي به اشخاص خارجي دارد كه با احتساب دالر با قيمت سه هزار و ۰۰8 تومان اين باشگاه 3۱ ميليارد و ۰۰3 ميليون تومان بدهي خارجي دارد. همچنين ۰3 ميليارد از بدهيهاي باشگاه پرسپوليس به اشخاص ايرانياعمازمربيوبازيكناست.سنگينترينبدهيباشگاهپرسپوليسهممربوط به بيمه، دارايي و اداره ماليات است كه به ۰۴۱ ميليارد تومان ميرسد. همچنين پرسپوليسيها 28 ميليارد بدهي متفرقه يا ساير بدهيها دارند كه مجموع اين بدهيها ۱۱2 ميليارد و ۰۰3 ميليون تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.