من حامي نمايندگان سلفيبگير هستم!

Jahan e-Sanat - - News -

در جايگاه دوم برترين كشورها از حيث رشد سريع گردشگري در نيمه نخست سال 7۱۰۲، كشورتاريخيمصرقراردارد.صنعتگردشگري مصر در چند سال اخير اوضاع نابساماني را به سبب ناآراميهاي سياسي، حمالت تروريستي از جمله انهــدام يك فروند هواپيماي حاوي گردشگران برفراز صحراي سينا تجربه كرد كه موجب شد بسياري از افراد از سفر به شمال

ديدن نام كشــور ايسلند در اين فهرست خيلي جاي تعجب ندارد چراكه اين كشور چند سالي است كه رشد قابلتوجهي در گردشگري دارد كه بسياري اين افزايش محبوبيت را به ســريال معروف «بازي تاج و تخت» نسبت ميدهنــد كه در اين كشــور مقابل دوربين ميرود. اين روند همچنان ادامه دارد و شمار گردشگران ايسلند امسال 9/۴۳ درصد رشد داشته و اين به آن معناست كه اين كشور تا

ويتنام ســريعترين كشور آسيا در عرصه رشد گردشــگري براســاس اعالم سازمان جهاني گردشگري است و رشد ۲/۱۳ درصد توريســتهاي خارجــي در اين كشــور در نيمه نخست ســال 7۱۰۲ ميتواند مجموع گردشگران اين كشور را به بيش از ۳۱ ميليون نفر برساند.

„اروگوئه

اين كشور با ثبت رشد ۴/8۲ درصدي، سريعترين رشد گردشگري را در ميان همه مقاصد آمريكايمركزي داشته است. عالوهبر سواحل زيبا، تاريخ انقالبي اين كشور موجب شده كه پيشبيني شود امسال حدود دو ميليون نفر به نيكاراگوئه سفر كنند. „„مغولستان

شايد يكي از بزرگترين شگفتيهاي اين ليست كشور مغولستان باشد كه به سبب انزواي جغرافيايياش در ميان يك صحراي پست و بلند شني روزگاري بهعنوان يك مقصد بســيار دور در نظر گرفته ميشد اما به نظر ميرســد اين كشــور واقع در آسيايمركزي به تدريج نظر گردشگران را به خود جلب كرده و در شش ماه نخست سال 7۱۰۲، رشد ۳/8۲ درصدي در مقايسه با مدت مشــابه در سال گذشته در جذب گردشگر خارجي داشته است. البته در اين مدت تنها ۰۰۴ هزار نفر به اين كشور سفر كردهاند اما در مقايسه با گذشته يك جهش بزرگ محسوب ميشود.

محمدرضا„ستوده- يك هفته صبر كردم تا اظهارنظرها و موضعگيريهادرموردسلفيمشعوفانهوپرذوقوشوقنمايندگان مجلس با خانم موگريني بگذرد، آبها از آسياب بيفتد، بعد در يك فضاي آرام و ساكت چيزهايي در مورد آن بنويسم.

من عميقا و محكم از حركت نمايندگان مجلس دفاع ميكنم.از دو جهت اول اينكه اگر من هم جاي اين نمايندگان طفلكي بودم و در عمر سياسي خودم از لحاظ سياسي نهايتا فقط با افرادي مثل محمدباقرقاليباف،محسنرضايي،عليجنتيوحسنغفوريفرد سر و كار داشتم، با ديدن موگريني شوكه ميشدم و فكر ميكردم رييس عالم را ديدهام. همچنين وقتي از لحاظ تصويري و جلوههاي بصري دائما با افرادي سر و كار دارم كه تم چهره همه آنها شبيه آقاي حســن غفوريفرد اســت، با ديدن موگريني باز از شوكه ميشدم و احساس ميكردم صدف طاهريان را ديدهام و شيرجه ميزدم با او سلفي بگيرم در صورتي كه موگريني غفوريفرد اروپا محسوب ميشود و ما در اروپا پنهلوپه كروزها را داريم!

با همه اين حرفها من به آنها حق ميدهم كه با موگرينيها سلفي بگيرند، بروند كافه، بروند رستوران، با موگرينيها بروند باغهاي كردان و از زندگيشان لذت ببرند ولي بگذارند ما هم اين كارها را بكنيم و يك قانوني تصويب كنند كه ما وقتي شــبها با موگريني خود در مهماني هســتيم، يكهو نيروي انتظامي به مهمانيمان اضافه نشود!

نميشود كه شما تا كمر خم شويد با موگريني كه موهايش بيرون است سلفي بگيريد، آن وقت ماشين ما را به خاطر بيرون بودن موهاي موگرينيمان دو هفته بخوابانند!

بــراي همه يا بــراي هيچكس...كه من اولــي را عقالنيتر ميدانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.