سازمان جهاني گردشگري فهرستي از مقاصد توريستي جهان با سريعترين رشد را منتشر كرد:

Jahan e-Sanat - - News -

آنچه از فهرســت جديد سازمان جهاني گردشــگري دربــاره مقاصد گردشــگري با سريعترين رشد در سالجاري ميتوان دريافت اين است كه كشورهايي چون مصر و تونس توانستهاند پس از گذر در دوره بحران ناشي از حمالت تروريستي بار ديگر به مدار گردشگري بازگردند و در اين ميان ميل فزايندهاي در ميان گردشگرانبينالملليبرايسفربهمقاصدكمتر ديده شده ايجاد شده است و حضور كشورهايي چون فلسطين، مغولستان و نيكاراگوئه در اين فهرست گواهي بر اين ادعاست.

„فلسطين

اوايل سال بنكسي، نقاش معروف خياباني يك هتل در كرانه باختــري افتتاح كرد كه حاكي از شروع رشد سريع گردشگري در اين منطقه بود و حاال براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان جهاني گردشگري، اين منطقه از ابتداي ســالجاري ميالدي تاكنون شاهد رشد 57/8 درصدي در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل بوده است. ساخت اين هتل كه ‪»Walled Off«‬ نام دارد يكي از داليل اصلي افزايش آگاهي گردشــگران خارجي نسبت به فلسطين بوده است و پيشبيني ميشود تا پايان ســال بيش از ۰۳۶ هزار توريست به فلسطينسفركنند.

„مصر آفريقا خودداري كنند. از بخت بد مصريها، بريتانياييها همچنــان از پرواز هواپيماها به مقصد شرمالشيخ جلوگيري ميكنند اما اين موجب نشد كه در چند ماه اخير گردشگران ديگر كشــورها به سمت مصر هجوم نبرند تا اين كشور امسال افزايش ۱5 درصدي شمار گردشــگران را تجربه كند و انتظار ميرود تا پايان ســال حدود هشت ميليون نفر به اين كشــور سفر كنند با اين وجود اين آمار هنوز بسيار كمتر از ۴۱ ميليوني است كه در سال ۰۱۰۲ به اين كشور سفر كردند.

„جزاير„مارياناي„شمالي

اكثرمردمنميدانندمحلاينمجمعالجزاير روي نقشه كجاست اما اين مانع آن نشده است كه جزاير مارياناي شمالي يكي از سريعترين رشدها را در ميان مقاصد گردشگري جهان به نام خود ثبت نكند. براساس اعالم سازمان جهاني گردشگري، شمار افرادي كه امسال به اين منطقه سفر كردهاند با ۳/7۳ درصد رشد در مقايسه با دوره زماني مشابه در سال گذشته همراه بوده است. اين مجمعالجزاير كه جزو مناطق خودمختار آمريكا محسوب ميشود در سال ۶۱۰۲ در مجموع پذيراي ۱۳5 هزار گردشگر بوده است.

„ايسلند پايان سال نزديك به 5/۲ ميليون گردشگر را ميزباني خواهد كرد.

„تونس

صنعتگردشگريتونسنيزبحرانمشابهي را چــون مصر پس از قتلعام ســال 5۱۰۲ گردشــگران در ساحل شــهر سوسه تجربه كرد كه به كشته شدن 8۳ نفر به طور عمده بريتانيايي انجاميد. هتلي كه اين قتلعام در آن روي داد امســال بازگشايي شد و وزارت امور خارجه بريتانيا نيز منع سفر به اين كشور را كاهش داد و در نتيجه آن شمار گردشگران اين كشور آفريقايي امسال ۲/5۳ درصد رشد پيدا كرد. اگر اين روند همچنان ادامه داشته باشد، امسال حدود 7/5 ميليون گردشگر به تونس ســفر ميكنند كه نزديك به رقم 7/8 ميليون نفر گردشگر اين كشور در سال ۰۱۰۲ خواهد بود.

„ويتنام

سريعترين كشور منطقه آمريكايجنوبي در عرصه گردشگري اروگوئه است كه شايد براي خيليها تعجببرانگيز باشد اما روي كاغذ داليل اين امر بسيار ساده است.

اروگوئه ميان دو قطب گردشــگري منطقه يعني برزيل و آرژانتين واقع شده و كشــوري بسيار زيبا، رو به پيشرفت و با فرهنگ غني است و همچنين ميزبان يكــي از عجيبترين ميراثهاي جهاني يونســكو يعني شهر «فراي بنتوس» نيز اســت. همه اين موارد ميتواند امســال مجموع گردشگران اروگوئه را به بيش از چهار ميليون نفر ارتقا دهد. „„نيكاراگوئه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.