درخواست باج ميليون دالري!

Jahan e-Sanat - - News -

هكرهاي ســايت «اچبياو» اين بار شــماره تلفن، ايميل و اطالعات شخصي بازيگران سريال پرطرفدار «بازي تاج و تخت» را هدف قرار داده و خواستار حقالسكوت ميليون دالري شدهاند.

«گاردين» نوشــت: يك گروه هكر در تماس با مدير شبكه «اچبياو» درخواســت مبلغي چند ميليون دالري كرد تا 5/۱ ترابايت اطالعات خصوصي عوامل اين پروژه را در فضاي مجازي منتشرنكند.

اين هكرها براي شروع، شماره تلفن، ايميل و نوشتههاي برخي از بازيگران «بازي تاج و تخت» را براي مدير اين شبكه فرستادند و حاال براي ادامه ندادن به اين كار در ابعادي وسيعتر، درخواست مبلغي چندميليون دالري دادهاند.

اين جريان با ارسال نامهاي از طريق يك ويدئوي پنچ دقيقهاي به «ريچارد پلپر» مدير شبكه «اچبياو» شروع شد كه در آن فردي كه خود را «آقاي اسميت» خوانده، اعالم كرده اگر تا سه روز ديگر اين مبلغ پرداخت نشود 5/۱ ترابايت اطالعاتي كه از سايت اين شبكه سرقت كردهاند در اينترنت منتشر خواهد شد.

اين ميــزان اطالعات برابر ميليونها مــدرك و مجموعه بســتههاي اطالعاتي مربوط به چند سريال است. با اين حال، شبكه تلويزيوني «اچبياو» اعالم كرده با كمك نيروهاي پليس و متخصصان در حال بررسي اين پرونده است.

«پلپر» مدعي شده پولي كه هكرها درخواست كردهاند، برابر شش ماه درآمد آنها در بيتكوين است. او همچنين گفت كه هكرها با باجگيري از نهادهاي مختلف، ساالنه ۲۱ تا 5۱ ميليون دالر به دست ميآورند.

اين گروه هكر كه اعالم كردند تنها با «ريچارد» وارد تعامل ميشــوند، عالوه بر ويدئوي پنجدقيقــهاي، ۴/۳ گيگ حاوي اطالعات فني شبكه داخلي «اچبياو»، رمزهاي ورود سيستمها و نسخههاي اوليه فيلمنامه «بازي تاج و تخت» را هم براي او ارسال كردهاند.

هكرها ادعا كردهاند راهيابي به سيســتم اين شبكه شش ماه طول كشــيده و آنها طي اين مدت ۰۰5 هزار دالر هزينه كردهاند.

بســياري از مدارك فاش شده «اچبياو» برچسب محرمانه داشته و شامل دعاوي قانوني عليه اين شبكه، پيشنهاد همكاري به تهيهكننــدگان صاحبنام، مباحث مربــوط به برنامههاي تكنولوژيكي، فهرستي از 7۳ هزار و 977 مخاطب «ريچارد پلپر» در ايميل او ميشود. هكرها همچنين ليستي از اطالعات محرمانه بازيگران ســريال «بازي تاج و تخت» كه شامل شماره تلفن و آدرس ايميل «پيتر دينكلج»، «لنا هيدي» و «اميليا كالرك» ميشود را هم افشا كردهاند.

چند روز پيش هم اعالم شد سرورهاي شبكه «اچبياو» هك شده و نسخه فيلمنامه اپيزود جديد سريال «بازي تاج و تخت» در فضاي مجازي منتشر شده است. بعد از آن، نسخه كيفيت پايين قسمت چهارم از فصل هفتم اين مجموعه تلويزيوني هم پيش از انتشار رسمي در روز يكشنبه، در فضاي مجازي منتشر شد.

اين اولين بار نيست كه سريال «بازي تاج و تخت» با چنين حوادثي رو به رو ميشــود؛ اين مجموعه تاكنون ميليونها بار به صورت غيرقانوني دانلود و به اشــتراك گذاشته شده است. شبكه تلويزيوني «اچبياو» ضمن محكوم كردن اين اتفاق آن را مختلكننده و ناراحتكننده توصيف و اعالم كرد تحقيقات در اين زمينه در حال انجام است.

هفته پيش از اين جريان، برخي از خبرنگاران ايميلهايي مبني بر اينكه «بزرگترين درز اطالعاتي فضاي ســايبري در حال روي دادن است» دريافت كرده بودند.

مجموعه «بازي تاج و تخت» بر اساس رمانهاي «ترانه يخ و آتش» نوشته جورج آر.آر. مارتين ساخته ميشود و ديويد بنيوف و دي.بي.وايس كارگردانان اين پروژه تلويزيوني هستند. اين سريال روايتكننده چندين خط داستاني از مجموعه رمان «ترانه يخ و آتش» است كه داستان آن در قلمرو خيالي هفت پادشاهي «وستروس» ميگذرد. «بازي تخت و تاج» راوي تاريخچه نبرد خشــونتبار بين خانوادههاي اشرافي در آن سرزمين است كه براي به دست آوردن تخت آهنين تالش ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.