او

Jahan e-Sanat - - News -

اســپايك جونز كارگردان، تهيهكننده، فيلمنامهنويس و بازيگر اهل اياالت متحده آمريكاست. وي از سال ۱989 ميالدي تاكنون مشغول فعاليت بوده است. او اولين فيلم بلندش را در سال ۱999 تحت عنوان «جان مالكوويچ بودن» ساخت و مورد استقبال قرار گرفت و توانست نامزد جوايز معتبري از جمله «جايزه اسكار بهترين كارگرداني» شــود. همچنين در سال ۲۰۰۲ با ساخت فيلم «اقتباس» با بازي بازيگراني همچون نيكوالس كيج و مريل استريپ و كريس كوپر (كه هر سه آنها نامزد اسكار شدن و از اين ميان كريس كوپر برنده شد) را ساخت كه مورد تحسين واقع شد. در سال 9۰۰۲ فيلم فانتزي «جايي كه موجودات وحشي هستند» را كارگرداني كرد كه اين فيلم با وجود نقدهاي مثبت وارد بر آن در گيشه شكست خورد. در سال ۳۱۰۲ فيلم بسيار تحسين شده و رمانتيك «او» با بازي درخشان «واكين فينيكس» را كارگرداني كرد. اين فيلم مورد استقبال بسياري از منتقدان قرار گرفته شد و توانست در مراسم اسكار نامزد بهترين فيلم شود. همچنين خود اسپايك جونز نيز توانست برنده جايزه «اسكار بهترين فيلمنامه غيراقتباسي» و جايزه «گلدن گلوب بهترين فيلمنامه» شود.

وي چند فيلم كوتاه را هم نوشــته و ســاخته است. همچنين وي چندين موزيك ويدئو را نيز كارگرداني كرده و توانسته برنده جايزه «گرمي» نيز شود. اسپايك جونز در ســال ۱999 با سوفيا كوپوال دختر كارگردان مولف تاريخ سينما يعني فرانسيس فورد كوپوال ازدواج كرد. اين دو در سال ۳۰۰۲ از هم جدا شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.