رونمايي از گزينه شعرهای چزاره پاوزه

Jahan e-Sanat - - News -

چزاره پاوزه را بدون شك در شمار يكي از چهرههاي بزرگ ادبي ايتاليا و جهان در قرن بيستم جاي ميدهند. اين شاعر، نويسنده، مترجم و منتقد مشهور ايتاليايي يكيازآننويسندگانياست كهدراوجسلطهفاشيسمدر اين كشور در تحول ادبي سرزمينش نقشي مهم داشت. پاوزه در دهههاي اول قرن بيستم از راه ترجمه نقش مهمي در آشنا كردن مردم كشورش با ادبيات انگليسي و آمريكايي داشت. او كه با ترجمه اثر «چهره مرد هنرمند در جواني» اثر جيمز جويس اين نويسنده مشهور ايرلندي را به هموطنانش معرفي كرد، از ملويل تاثير زيادي پذيرفته است زيرا خود او بود كه «موبي ديك» اثر مشهور هرمان ملويلنويسندهآمريكاييرابهايتالياييبرگرداند.آثاريازجاندوس پاسوس، ويليام فاكنر، جيمز جويس و چارلز ديكنز هم به قلم پاوزه به ايتاليايي برگردانده شدهاند. چزاره پاوزه از نظر سبك ادبي در قالب رئاليست يا نئورئاليست جاي ميگيرد. او كه به شدت از اميل زوال، نويسندهمشهورسبكرئاليسمالهامگرفتهبود،مسايلاجتماعيسياسي آن روزگار را در قالب مفاهيمي مثل تنهايي و خيانت بارها و بارها وارد داستانهايش كرد و در شعرهايش به آنها پرداخت. شعر چزارهپاوزهبهبخشهايمختلفيتقسيمميشودكههربخشآن بازتاب وضعيتي از زندگي انسان امروزي است؛ از مسايل سياسي گرفته تا عاشقانههاي رمانتيك مضمون آثار اين شاعر و نويسنده ايتاليايي را شكل ميدهند. كتاب صوتی گزينه شعرهاي او امروز در نشرهنوزرونماييخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.