فرهنگ مصرفگرايي و معضالت آن

Jahan e-Sanat - - News -

امير„بهلولي- كشور ما در دوراني قرار دارد كه در آن بسياري از مسايل بديهي مورد توجه قرار نميگيرند و در عين حال اوضاع نيز مورد رضايت ما نيست. مسايل بديهي مورد نظر از استفاده بدون هدف از برخي وســايل و امكانات شروع ميشود تا برخي سياستگذاريهاي كالن.تعدد وسايل و امكانات مصرفي و در عين حال وجود فرهنگ مصرفگرايي باعث ايجاد نياز كاذب در افراد مختلف شده است.در جامعهاي كه مردم آن در شرايط دارا بودن نعمتهاي مختلف، بدون هيچ هدفی، امكانات بهتر و جديدتر را جستوجو ميكنند، آرامش و لذت بردن از زندگي جايگاه خاصي ندارد. بهطور كلي ترويج فرهنگ مصرفگرايي با كاهش آرامش رابطه مستقيم دارد. رابطه مذكور به فقر و ثروت جامعه مورد نظر ارتباط چنداني ندارد چراكه به صورت پيوسته وسايل و امكانات جديدي به زندگي بشر افزوده ميشود و به همين دليل حتي در صورت وجود ثروت نيز به صورت مداوم در حال برطرف كردن نيازهاي خودشان هستند.

نسلهاي گذشته ما با حداقلهاي زندگي خوشحال و شاد بودند اما در دوران فعلي....

نويسنده اين مطلب زماني كه به مجلس نمايندگان خودمان نگاه ميكند، به عنوان مثال تعدد مانيتورهاي كوچك و بزرگ را به وضوح مشاهده ميكند و در عين حال زماني كه به مجلس نمايندگان آمريــكا نگاه ميكند، هيچ مانيتوري را مشــاهده نميكند!بحث مقايسه ايران و آمريكا نيست، موضوع اين است كه آيا انجام هر هزينهاي نياز است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.