اقتصاد قربانی میشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

صدف عباسي- تنش بين اياالت متحده و كرهشماليسهشنبهگذشتهزمانيكهرييسجمهور آمريكا در پاسخ به تهديدات اخير رهبر كرهشمالي، كيم جونــگ اون وعده «آتش، خشــم و قدرت كوبنــدهاي كه دنيا تا به حــال نظير آن را نديده است» را داد، شدت گرفت.

ساعاتي بعد كرهشمالي با اعالم اينكه قاطعانه در نظر دارد به جزيره گوآم در اقيانوس آرام، مقر پايگاه نظاميآمريكا،حملهموشكيكند،بهرييسجمهور آمريكا پاسخ داد.

درگيري نظامي بين دو كشــور هرچند بعيد به نظر ميرسد اما اين موضوع به قدري حساس اســت كه تحليلگــران و محققــان در مورد آن صحبت ميكنند.به وضوح، بزرگترين و مهمترين تاثير هرگونه درگيري-اتمــي يا غيراتمي- بين اياالت متحده و كرهشمالي، مرگهاي فاجعهبار و رنج عظيم انسانهاست. اما مركز تحقيقات عالي اقتصادي، اثرات بالقوه اقتصادي را كه درگيريها بر رونق اقتصادي دنيا ميگذارند، بررسي كرده است. گرت لتر و كريستال تن از محققان مركز تحقيقات عالي اقتصادي خاطرنشان كردند كشورهايي كه از زمان جنگ جهاني دوم درگير يك تعارض اساسي شدند، سقوط قابل توجهي در توليدات اقتصادي خود داشتهاند.

آنها نوشتهاند تجربه تعارضات نظامي گذشته نشان ميدهد كه جنگ تا چه ميزان ميتواند بر اقتصاد اثر داشته باشد. جنگ سوريه موجب سقوط 60 درصد توليد ناخالص داخلي(PDG) اين كشور شــد. گرچه مخربترين تعارض نظامي از زمان جنگ جهاني دوم، جنگ كــره )1950-1953( بوده كه منجر به مرگ يك ميليون و 200 كرهاي شد و ارزش توليد ناخالص داخلي آن كشور نيز تا 80 درصد سقوط كرد.

بر اســاس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي هشت كشــور گرجستان، افغانســتان، بوسني، اوكراين، عراق، كويت، سوريه و كرهجنوبي به دليل تعارضات بعد از جنگ جهاني دوم به شدت آسيب ديده است.

از طرفي اما تحليلگران مركز تحقيقات معتقدند در صــورت درگيري در شــبهجزيره كره، پس از كرهشمالي،اينكرهجنوبياستكهمتحملبدترين شوكهاي اقتصادي ميشــود. با توجه به اينكه كرهجنوبي داراي 2 درصد توليد ناخالص داخلي جهان است، اين شوك بهطرز غيرقابل اجتنابي بر اقتصاد گستردهتر جهاني تاثير ميگذارد و ممكن است باعث اختالالت قابل توجهي شود.

بهعنوان مقايســه، سيل عظيمي كه در سال 2011 در تايلند به راه افتاد باعث شد خواربار نيز به دليل اختالل گسترده و خسارتي كه اين سيل به صنعت ساخت وارد كرد، زنجيرهوار و در سطح جهاني تحت تاثير قرار گيرد. اين تحليلگران ادامه ميدهند اين تاثير بر اقتصاد تايلند، شايان توجه است. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماه آخر سال 2011 كاهش يافت.

اين تحليلگران همچنين بيان ميكنند تاثير جنگ كره بر اقتصاد ممكن اســت بيشتر باشد. صادرات كرهجنوبي سه برابر بسياري از محصوالت اوليه در تايلند است به خصوص كه كرهجنوبي يكي از بزرگترين توليدكنندگان LCD در دنيا 40( درصد از كل توليد جهان) و دومين توليدكننده بزرگ شبهرساناها 17( درصد از بازار جهاني) است. اين كشور همچنين توليدكننده اصلي اتومبيل و مركز سه كارخانه كشتيسازي بزرگ دنياست. اگر محصوالت كرهجنوبي به دليل جنگ به شــدت آسيبببينند،سراسردنيادچاركمبودخواهدشد.»

اين منبع در نهايت نتيجه ميگيرد كه در صورت درگيري، جدا از كرهشمالي و جنوبي، اقتصاد اكثر كشورهاي جهان نظير چين، آلمان، ژاپن، كانادا، انگليس و روسيه نيز دچار مشكل خواهد شد.

در نهايت بــا در نظر گرفتن هزينه جنگ در يك خاك بيگانه، درگيري ميتواند همچنين تاثير اساسي بر اقتصاد اياالت متحده داشته باشد. لتر و تن مينويســند دولت اياالت متحده معادل 4/2 درصــد از توليد ناخالص داخلي را در ،1952 اوج جنگ كره، صرف اين جنگ كرده است. مجموع هزينه دومين جنگ خليجفارس )2003( و عواقب آن نيز يك تريليون دالر (پنج درصد توليد ناخالص داخلي ساالنه آمريكا) تخمين زده شده است. يك جنگ طوالني در كره ميتواند بر بدهيهاي دولت فدرال آمريكا كه57 درصد توليد ناخالص داخلي آن به شكل ناخوشايندي باالست، فشار وارد كند.

Businessinsider:عبنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.