خاطرهاي در دوردست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - massoudmehr@yahoo.fr

مسعود ســليمي- تا چند روز ديگــر به حكومت 12 ســاله قاليباف در شــهرداري پايتخت پايــان داده ميشــود؛ رويدادي كه حتي بدون در نظر گرفتن كيفيت حرفهاي شــهردار جديد ميتواند نقطه عطفي در تاريخ 110 ساله تشكيالتي باشد كه از بلديه به شهرداري رسيد.

فارغ از بحث آمار و ارقام و جنگ و جدلهاي جناحي و سياسي و فاجعه پالسكو و موضوع همچنان سربسته امالك نجومي و جدا از بلندپروازيهاي شخصي كه به قول معروف «ميخواست مردي براي همه فصول» باشــد و جدا از اينكه در دفاع از عملكردش از مترو و بزرگراه و از سنگاندازيهاي مالي و سياسي جناح مخالف ســخن ميگويد در يك كالم در اين 12 سال حكومت، قاليباف كاري كرد تا در تهران به قول منوچهري «كه نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشــان»، روزگاري بود كه اگر از حوالي پارك ساعي گذر ميكردي، در اوج گرماي تابســتان، احساس ميكردي هوا چقدر خنك است. آخر در آن زمان در اطراف پارك اين همه برج سر به فلك نكشيده بود.

زماني بود كه اگر دلت از غوغاي شــهر ميگرفت، دلت براي هواي شميران، دربند و دركه پر ميزد، گمشده خود را در نهايت لطف و زيبايي به راحتي پيدا ميكردي، آخر مثل امروز نبود كه تا نزديكيهاي كلكچال تا دلت بخواهد مجوز دادهاند و برج ساختهاند كه گويي اصال دركه و پسقلعه در حوالي تهران نبوده است.

در دوره 12 ساله قاليباف، اگر خالف مالي و اجرايي و استخدامي صورت گرفته- كه خودش قبول ندارد- به طور قطع وظيفه مراجع مربوطه اســت كه در نهايت بيطرفي و طبق «مر» قانون به آنها رسيدگي شــود تا همگان بدانند چه كسي حق دارد، چه كسي ناحق ميگويد.

من فقط از تهراني ســخن ميگويم كه روزگاري به چنارهاي قديمي و سربهفلككشيدهاش مينازيد و اماكن تاريخي خيابانها و ميدانها و پاتوقهــاي صاحب هويتش در خاطرات چندين و چند نســل جا خوش كرده اســت در حالي كه ما امروز صاحب تهراني هستيم كه بايد از ساختمانهاي سر به فلك كشيدهاش، آن هم در مناطقي كه از هيچ منظري قابل توجيه نيســت، براي آيندگان بنويسيم.

حاصل 12 سال حكومت قاليباف در شهرداري، اگرچه با فاجعه پالسكو، امالك نجومي، سياسيكاري ...و در دفتر خاطرات پايتخت ايرانزمين ميماند اما هويتزدايي، خاطرهكشــي و به قولي سر بريدن چنارهاي شهر و از ريخت و قيافه تاريخي انداختن تهران، خــود در قد و قــواره يك فاجعه ملي ميتوانــد و بايد ارزيابي و بازخواست شود.

و آخــر اينكه پس از 12 ســال حكومت قاليباف، نهتنها براي مسافري كه پس از سالها از راه ميرسد بلكه براي پايتختنشيناني كه هر روز در دود و دم از خانه بيرون ميآيند، تهراني را به ارث بردهايم كه براي شناخت آن بايد به خاطراتمان رجوع كنيم.

اينكه ميراث 12 ساله قاليباف از هر نوع آن، چگونه در آينده، توسط شوراي شــهر و شــهرداري جديد هضم و رفع ميشود، دلمشغولي كه نه بلكه مصيبتي است كه بايد ديد چگونه، نه اصال آيا ميشود از پس آن برآمد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.