درآمد پايدار کلید موفقیت شهردار

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اميرواعظيآشتياني*-12 عضويكپارچه اصالحطلب شوراي شهر تهران بعد از مذاكره و بررسي، در نهايت نامزد رسمي خود براي گزينه شهرداري تهران را معرفي كردند. محمدعلي نجفي حاصل راي اعضاي شــوراي شهر است. پيش از اين اما شوراي شهر و شهرداري بيش از اينكه همراستا حركت كنند خود را در تقابل با هم ديده بودند.

با توجه به ســابقهاي كه نجفي در شوراي اسالمي شهر تهران داشته است، اميدوارم بتواند با تفكري جديد انتظارات مردم تهران را پوشش دهد.21سالدورانشهرداريمحمدباقرقاليباف نيز گامهاي موثري در شهرداري تهران بود. امروز شهردار تهران بايد با نگاهي نو و اثربخش وارد عرصه مديريت شهري شود و در نتيجه منشأ تحوالتبيشتريشود.

مديريتشهرتهراننيازمندنگاهيكارآمدو جديد است. اين نگاه كارآمد و جديد اما به اين معني نيست كه داشتههاي فعلي شهر تهران از دست برود. پشت كردن به گذشته را نميتوان تغييروتحولنامنهاد.

نكته مهم ديگر اين اســت كــه از ابتداي شكلگيري شــهرداري و شوراي شهر، شاهد شكلگيري قوانين جديد و تغييرات نبودهايم. تاكنونهميشهتصورشهردارياينبودهاستكه شوراي شهر ترمزي است براي عملكرد شهردار. از سويي ديگر برداشت شوراي شهر اين است كه شهردار از ظرفيتهاي موجود در شوراي شهر استفادهنميكند.

اگربناستمديريتشهريبهشكلياثرگذار پيش رود و شــوراي شهر و شــهرداري از آن تبعيت كنند، بايد نگاهي تعاملي و در راستاي پيشرفت بين شوراي شهر و شهرداري شكل گيرد كه حاصــل آن بهگونهاي مديريت واحد شهري خواهد بود.

نكته الينحل در مديريت شهري تا اين دوره، فراموش كردن مديريت واحد شــهري است. مديريتواحدشهريتاامروزمحققنشدهاست. شهرداري از يكسو به كارهاي تعريف شده خود از گذشته ميپردازد و شوراي شهر هم راه خود را ادامه ميدهد. اين در حالي است كه اين روش مديريتشهردركشورهايتوسعهيافتهنيست.

حالآنكهدركشورهايتوسعهيافتهشهرداري و شوراي شهر متوليان مشترك مسايل شهري بهشكلهمهجانبههستند.فعاليتهايمشترك شهرداريوشورايشهرهمهمسايلشهرازجمله مديريت فضاي سبز و مراكز تفريحي تا مراكز آموزشي و ديگر مسايل شهري را برعهده دارد. دركشورهايتوسعهيافتهقوانينبهشكلياست كه شهرداريها از اختيارات وسيع براي مديريت شهربرخوردارند.

نكته اساسي ديگر در مديريت شهر تهران، تراكم و تراكمفروشــي است. اين آسيب اواخر دهه 60 در روند مديريت شهري تهران پيش آمد درست زماني كه دولت به سمتي حركت كردكهبودجهشهرداريمتوقفشودوشهردارها خوددرآمدكسبكنند.همينچالشمنجرشد تاتراكمفروشيبهعنواناولينوسادهترينراهكار برايشهردارهامطرحشود.روستاهايكوچكتا شهرهاي بزرگ و از سويي ديگر كالنشهرها با نابسامانيوبرآشفتگيساختوسازمواجهشدهاند در حالي كه جايگزين حذف بودجه شهرداريها بايد به نوعي درآمد پايدار به شهرداري اختصاص پيدا كند اما بعد از توقف درآمد شهرداريها هيچ سازوكار جايگزيني به آنها ارائه نشده است.

امامقصريامقصراناينوضعيتچهكساني هستند؟ بيشك افرادي كه مديريت شهري با بودجه بازآمده از شــهرداري را نويد داده بودند، مقصرانوضعيتفعليهستند.روندتراكمفروشي موجبشدتاساليانسالشهرداريبرايكسب درآمد راهكاري مگر تراكمفروشي نداشته باشد.

اميد است دولت دوازدهم در راستاي كمك بهمديريتشايستهترشهرپيشبينيالزمبراي درآمدشهرتهرانراانجامدهدهرچنددرآمدهاي كوچك و كوتاهمدت نميتواند راهكاري براي درآمد تهران باشد. يكي از بهترين راهكارها براي درآمدشهرهايمختلفاختصاصدرآمدحاصلاز مالياتهرشهربههمانشهراست.شهرداريدر چنين شرايطي ميتواند اين درآمدها را به همان شهر اختصاص دهد.قدم گذاشتن به دورههاي جديد، همراستا با تحوالت مثبت خواهد بود. از همين رو اميدواريم در اين دوره شاهد تحوالت جديدباشيم.اگرشهردارتهرانانتخابيكارآمدو دور از سياسيبازيها باشد، در نهايت موفقيت حاصل خواهد شد. شهرداران گذشته تهران نيز هريكبرايپيشبردشهرتهرانبهسويشهري استانداردتالشكردهاند.بنابرايننبايداززحمات شهرداران گذشته تهران غافل بود.

*عضوسابقشورایشهرتهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.