بحرانکرهبهچهسمتيخواهدرفت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکترصالحالدينهرسني*

منازعهوقتحاضركرهشمالي و آمريكا يكي از حساسترين و در عين حال خطرناكترين آن در تاريخ منازعات دو كشور است. در بروز و ظهور اين وضعيت، نقش يكسان كيم جونگ اون و دونالد ترامپ،رهبرانماجراجووكمخرد دو كشور مبرز و آشكار است. در اين ارتباط مقامات پيونگيانگ كنشهاوالگوهايرفتاريآمريكا به ويژه ترامپ در وضع و اعمال تحريم را عامل موشكپراني و تحــركات ايذايي كره ميدانند و در مقابل مقامات واشــنگتن، دليل مقابله كشورشان در قبال توسعهطلبيهايپيونگيانگرابه ماجراجوييهاوهمچنيناعتماد به نفس كاذب رهبر كمتجربه آن يعنياوننسبتميدهند.همين بهانههــا وضعيت را در قياس با گذشته كمي متفاوت كرده است به گونهاي كــه ميتوان گفت حيات سرزميني شبهجزيره در آستانهيكجنگبزرگوويرانگر قرار گرفته اســت. اما واقعيت آن اســت كه منازعه و بحران شبهجزيره از وضعيتي كه در آن قرار دارد، فراتر نميرود و اساسا شــرايط براي بروز يك جنگ پرشــدت منتفي است چراكه جنگباغاياتوفلسفهزمامداري كيم جونگ اون منافات فاحش دارد. كيم جونگ اون خواهان آن اســت كه به روياي پدربزرگش كيم ايل ســونگ آن هم براي يكي شدن دو كره رنگ حقيقت ببخشد. بنابراين هرگونه خطاي استراتژيك ممكن است به زيان اوتمامشودوطومارزمامدارياش رادر مرحلهاي غيرقابل بازگشت قرار دهد. بــه عبارت ديگر اگر اون آغازگر جنگ باشد، مطمئنا پاياندهنده آن نيست. پرواضح است كه كشورهايي مانند ژاپن و كرهجنوبي در اولين لحظات درگيري همراه با آمريكا خواهند شد و مواضع كرهشمالي را هدف قرار خواهنــد داد. به تبعيت از آمريكا، ديگر كشــورهاي عضو ناتو هم كرهشمالي را هدف قرار خواهنــد داد. بنابراين اون براي تحقق روياي كيم ايل سونگ به جنگي وارد نميشود كه پايان آن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.