5 هدف بزرگ براي بورس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هادي مومني- مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد پيشنهادي حسن روحاني براي كابينه دولت دوازدهم در اولين برنامه كاري خود پنج هدف را به عنوان سياستهاي استراتژيك خود به منظور تحول در بازار سرمايه اعالم كرده است. انتخاب مسعود كرباسيان بهعنوان وزير اقتصاد و جايگزين شدن وي به جاي علي طيبنيا طبيعتا با نگاه و روشهاي متفاوتي همراه خواهد شد كه اين اتفاق ميتواندزمينهسازتغييراتيااجرايسياستهايتازهايدربازارسرمايهوبورس شود. مسعود كرباسيان سابقه تحصيلي و فعاليت در عرصه بازرگاني و تجارت دارد و يك مدير اجرايي باسابقه است كه حاال در قامت مسوولي سياستگذار به عنوان وزير اقتصاد دولت دوازدهم پيشنهاد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.