مديريتنوساناتدردستانمعاونتازهکار

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

«جهان صنعت»- با مشخص شدن كابينه اقتصادی دولت دوازدهم و همچنين تغييرات و جابهجايیها در برخی معاونتها و سمتهای سازمانهای سياســتگذار همچون بانك مركزی و وزارت اقتصاد، ضمن در پيش گرفتن سياستهای پيشين دولت در زمينه افزايش رشد اقتصادی و رونق در اقتصاد ايران، به نظر میرسد در طول چهار سال آينده شاهد تغيير و تحولهايی در برخی بخشها از جمله بازار ارز و سكه خواهيم بود.در وهله اول بايد مشخص شــود زاويه ديد تيم اقتصادی دولت به كدام ســو جهتگيری شده است و سياستهای دولت در زمينه دستيابی به اهداف سند چشمانداز و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.