امیر حاتمی جای سرداردهقان را گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

مليحه اسناوندی، سبا محسنی نژاد- در حالي نام امير سرتيپ امير حاتمي بهعنوان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در ميان فهرست وزراي پيشنهادي روحاني به مجلس معرفي شد كه كسي تصور نميكرد نام سردار حسين دهقان كه مسووليت اين وزارتخانه را برعهده داشت از ميان فهرست وزرا حذف شود. دهقان كه در طول چهارسالگذشتهدردولتيازدهمعملكردمثبتي را در كارنامــه خود در اين وزارتخانه ثبت كرده است اينبار با صالحديد روحاني شانس حضور در كابينه را نيافت. چندي پيش سايت اينترنتي دفتر مقام معظم رهبري با توجه به دغدغه اصلي رهبر انقالب درخصوص كابينه، به موضوع ورود آيــتاهلل خامنهاي به انتخاب وزيران پرداخت و اينگونه نوشــت كه رويه ثابت در همه دولتها، هماهنگي با رهبري در انتخاب وزيران دفاع، امور خارجه و اطالعات بوده اســت و اين هم، حسب تكاليفي است كه در قانون اساسي براي رهبري در امور سياست خارجي و دفاعي امنيتي تعيينشده است. با توجه به اين يادداشت بايد گفت كه با وجود اينكه وزير دفاع يكي از سه وزيري است كه انتخاب وي با هماهنگي رهبر انقالب همراه است پس كنار گذاشتن وزير فعلي هم با نظر مثبت رهبر انقالب بوده است و حاال اين سوال در ذهن خطور ميكند كه چرا بعد از ســالهاي متوالي زيادي كه وزيران دفاع از سپاه انتخاب ميشدند اينبار روحاني با توجه به كارنامه خوبي كه سردار دهقان داشته او را تغيير داده و وزير پيشنهادي دفاع را از ارتش انتخاب كرده است؟ اينكه روحاني در چهار سال دوم رياستش به دنبال آن بوده كه از ارتش وزير دفاع دولتش را انتخاب كند شكي نيست چرا كه از يك ماه مانده به پايان كار دولت اول حسن روحاني الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در صفحه شــخصي خود نوشته بود كه رييسجمهور به دنبال انتخاب وزير دفاع از ميان يكي از فرماندهان ارتش است. اين خبر درحالي مطرح شد كه هنوز صحبتي از امير حاتمي نبوده و صرف تغيير رويكرد اين وزارتخانه از ســپاه به ارتش مطرح بوده است.

در عين حال و پيش از اين شايعات متواتري درخصوص بروز اختالف ميان دولت و ســپاه به گوش ميرســيد كه برخي از اين شايعات البته از سوي برخي مقامات كشور مانند نمايندگان مجلس در گفتوگوهاي غيررسمي منتشر شد. اين تغيير وزير ميتواند صحت چنين شايعاتي را تقويت نمايد.

جابهجايي در وزارت دفاع با هماهنگي رهبري است

مرتضــي صفارينطنزي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفتوگو با «جهانصنعت» درخصوص تغيير سردار دهقان گفت: «اين ســوال را بايد از رييسجمهور پرســيد. آقاي دهقــان كارنامه بدي نداشــتند ولي به نظرم روحاني خواســتند در ايــن دوره توازني بين دولت و ارتش ايجاد شــود چون در گذشــته وزراي دفاع عمدتا از سپاه بودند بنابراين اين بار خواســتند نظر دوستان ارتش را هم جلب كرده باشند و سردار حاتمي را كه معاون وزير دفاع بوده معرفي كردند.»

وي در پاســخ به اين ســوال كه آيا تغيير رويكرد دولت به وزارت دفاع با موافقت رهبري بوده اســت، گفت: جابهجايي در وزارت دفاع حتما با نظر و هماهنگي رهبري انجام شــده اما به نظرم آقاي رييسجمهور با اين مالحظه كه از ارتش دلجويي شــده باشد دست به اين انتخاب زدند. معدل دهقان از همه وزرا باالتر بود

الياس حضرتــي، نماينده اصالحطلب مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت» درخصوص تغيير ســردار دهقــان گفت: «شنيدم كه رييسجمهور آقاي دهقان را براي رياست شوراي امنيت ملي در نظر گرفتندضمناينكهكارنامهآقايدهقانفوقالعاده درخشان بوده و فكر ميكنم معدلش از همه وزرا باالتر است يا جز پنج وزيري است كه قوي كار كرده و از لحاظ شخصيتي نيز جز وزراي خوشفكر و خوشسابقه و توانمند است. من از اينكه ايشان ديگر در وزارت دفاع نيست متاسفم! از طرفي هم يك امير خوشسابقه از ارتش به ميدان آمده و از اين جهت خوشحالم. حضرتي تاكيد كرد: آقاي دهقان حتما بايد در يك جاي فوق استراتژيك از توان و تجربهاش استفاده شود چراكه جمهوري اسالمي به مديران ارزشمند نياز دارد.»

رييسجمهور با تاثر از گفتهها دست به تغيير زد

عليرضا محجوب، نماينده مجلس شوراي اسالمي و دبير كل خانه كارگر در گفتوگو با «جهانصنعت» درخصوص تغيير ســردار دهقان گفت: بنده آقاي دهقــان را قبول داشــتم و ايشان را جزو وزراي خوب ميدانم. از طرفــي با فلســفه تغييــرات ميانه خوبي ندارم؛ متاســفانه مجلس درخواست بااليي از روحاني داشــته و رييسجمهور هم متاثر از گفتهها دســت به اين تغييرات زده اســت.» محجوب تاكيــد كرد: «از نظر من اگر در اين كابينه كســي استعفا نميداد، دليلي بر تغيير وجود نداشــت. برخي تغيير را مثل مد لباس ميدانند درحالي كه كابينه لباس نيســت كه هر وقت دلمان بخواهد عوض كنيم بلكه چهار سال تجربه است. اگر رييسجمهور كه رييس دولت است تشخيص داد كه با كسي كار نكند قانون اساسي اين اجازه را به او داده تا كابينه را تغيير بدهد ولي تغيير بيش از حد توجيهي ندارد و فضاي حاشيهاي بسيار بر اين موضوع تاثيرگذار است ضمن اينكه علت واقعي تغيير در وزارت دفاع را نميدانم.»

وي در پاســخ به اين ســوال كه آيا تغيير رويكــرد دولت بــه وزارت دفاع بــا موافقت رهبري بوده اســت، گفت: «رهبري فرمودند كه درخصوص كابينه نظري نخواهم داد و ما نميتوانيم در ايــن خصوص گمانهزني كنيم چون ايشان نظرشان را صريح اعالم كردند.» محجوب درخصــوص گمانهزني درخصوص اختالف ســپاه و دولت كــه منجر به انتخاب وزير پيشــنهادي دفاع از ارتش شــد؛ گفت: «گمان نميكنم اين موضوع علت واقعي انتخاب روحاني باشد.»

فرار روحاني از شرايط بحراني براي كشور

به گفته برخي از مقامات غيررسمي اختالف دولت و ســپاه منجر به اين تصميم از جانب رييسجمهور شــده و همانطور كه روحاني بودجه سپاه را كاسته و بر بودجه ارتش افزوده، ايــن بار نيز با تغيير رويكرد در وزارت دفاع به دنبال آن است تا توازني ميان توانمنديهاي ســپاه و ارتش قائل شود و شــايد تاحدي از گسترش حوزه نفوذ سپاه بكاهد. اين در حالي است كه بعيد به نظر ميرسد كه اين استدالل به حذف سردار دهقان موجب شده باشد مگر آنكه توجه به سپاه منجر شده باشد كه ارتش به حاشيه رانده شده باشد و از مراكز تصميمساز سياســي و اقتصادي دور نگه داشته شود و از طرفي شرايطي براي سپاه فراهم شود تا بتواند به اهداف اصلي خود جامه عمل بپوشاند. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه در مجموع اين دو نهاد ميتوانند مكمل يكديگر باشند.

روحاني هم براي كاهش يا فروكش كردن اين اختالفات با سرداران سپاه ديدار و بر وحدت اين دو نهاد تاكيد كرده است.

البته گمانهزنيهاي ديگري هم در سر راه انتخاب حاتمي به عنوان وزير دفاع وجود دارد. به نظر ميرسد كه يكي از مهمترين نكات در انتخــاب وزير دفاع در دوره دوازدهم توجه به شرايط ايران در فضاي بينالمللي هم بوده است. در حالي كه بخشي از نهادهاي قدرت و اسامي افراد در اين نهادها در فهرســت تحريمهاي كنگره آمريكا قرار گرفته است.

بنابر اين روحانــی صالح ديد تا در وزارت دفــاع از ظرفيت های امير ســرتيپ حاتمی بهره مند شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.