نگرانيم كه رفتارهاي شخصي به گفتمان اصالحات ضربه بزند

Jahan e-Sanat - - News -

نخســتين كنگــره مجمــع زنان اصالحطلب در كتابخانــه ملي ايران برگزارشد.محمدرضاعارف،شهيندخت موالوردي و زهرا شجاعي در اين كنگره بهسخنرانيپرداختندوپيامسيدمحمد خاتمي نيز در اين مراسم قرائت شد.

محمدرضا عارف در نخستين كنگره مجمع زنان اصالحطلب با بيان اينكه ســرمايه اجتماعي ارزشمندي در اين مدت خلق شــد، تصريح كرد: صاحب و باني اين سرمايه نيز مردم هستند و مهمترين سرمايه جريان اصالحطلب نيز همين اعتماد مردم اســت كه بايد آن را قــدر بدانيم. عارف با بيان اينكه اگر باورمان شــود كه شايســتگيام موجب رايآوري شــده است گرفتار ميشويم و اين گرفتاري در گذشته ما را در مســيرهاي خطرناكي سوق داد، خاطرنشــان كرد: اگر شعار ما در دهه 0۹ اخــالق و عقالنيت بوده، بهخاطر عدم فراموشــي مردم است. در تهران فضاسازي و هجمهها را ديديد كه ريشه آن روي افراد بود.

رييس شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان بــا بيان اينكه همه بايد بدانند اين ســرمايه به دليل گفتمان اصالحات است و به هيچ حزبي تعلق ندارد، ابراز داشت: اميدواريم كه در آينده نزديك به يك حزب فراگير اصالحطلب دست يابيم ولي تا رسيدن به آن شرايط چارهاي جز حركت جبههاي نداريم.

وي با تاكيد بر اينكه همه بايد پايبند به گفتمان باشند، بيان كرد: نگرانيم كه رفتارهاي فردي و شخصي به گفتمان ضربه بزند. تجربه سال 80 نبايد تكرار شــود. رقيب و طــرف مقابل طبيعي است كه بخواهد وحدت و انسجام ما را برهم زند ولي همه ما موظف به حفظ مسووليت گفتماني خود هستيم.

منتخب مردم تهــران در مجلس شوراي اســالمي با بيان اينكه شوراي تهران ميداند چه هجمههايي از ليست تهران به ما وارد شــد، يادآور شد: اين امانــت را بايد حفظ كنيــم. بايد در انتخابات 8۹ نشــان دهيم كه درست امانتداري كرديم. ما انتظار داريم صدايي هم از شش عضو زن شوراي شهر تهران بيرون بيايد.

وي با اشاره به عدم حضور زنان در ميان وزراي پيشنهادي خاطرنشان كرد: دنيا مجاب شده است تا براي كاهش تنشها وزير دفاع، زن باشد اما در ميان وزرا زني وجود ندارد.

اين هم به خاطر دولت نيست. بايد بررسي شود كه ريشه كجاست؟ بخشي از مشكالت هم متوجه زنان است.

رييس فراكســيون اميد ادامه داد: راهبرد جريان اصالحات مشخص است و آن افزايش مشاركت و حضور تاثيرگذار زنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.