نقض برجام هزينه جدي خواهد داشت

Jahan e-Sanat - - News -

سيدعباسعراقچيطيسخنانيدر بنياد صلح ساساكاوا و در حضور بيش از 300 نفر از كارشناسان و محققان ژاپني درباره تحوالت خاورميانه و نقش ايران، به تشــريح نتايج برجام در دو حوزه هســتهاي و رفع تحريمها پرداخت. معاون وزير امور خارجه كه براي يك ديدار دوجانبه در توكيو به سر ميبرد در مدت اقامت خود در ژاپن، ديدارهاي متعددي با مقامات سياسي و اقتصادي ژاپن و نيز شركتها و بانكهاي بزرگ اين كشــور انجام داد. در اين ديدارها راههاي گسترش هرچه بيشتر روابط ايران و ژاپن به ويــژه همكاريهاي اقتصادي در شــرايط جديد ناشي از برجــام و رفع تحريمها مورد بحث و مذاكره قرار گرفت.

عراقچي در بنياد صلح ساســاكاوا گفت: برجام از جايگاهي قوي در سطح بينالمللبرخورداراستونهتنهاتوسط قطعنامه13۲۲شورايامنيتبلكهتوسط مجموعهاتحاديهاروپاوجامعهبينالملل مورد حمايت قرار دارد. وي افزود: پايبند نبودن به برجام قطعا براي طرفهاي ناقض آن هزينه جدي خواهد داشت و در صورت بروز چنين امري، ايران براي هر احتمالي آمادگي دارد.

برنامه موشكي ايران جنبه بازدارنده دارد

معــاون وزيــر امــور خارجــه بهانهجوييهاي آمريكا و اعمال بسته تحريمي به خاطر برنامههاي موشكي ايران را امري غيرقابل پذيرش دانست و تصريح كرد: برنامه موشكي ايران كه محصــول توانمنديهاي مردم ايران است، صرفا دفاعي است و جنبه بازدارنده دارد.

عراقچي با اشاره به سوابق روابط ايران و ژاپن خاطرنشــان كرد: اين روابط همواره دوســتانه و در جهت منافع دو كشــور همــراه با درك و احتــرام متقابل بوده اســت. وي با بيان اينكه در دوران بعد از تحريمها، همكاريهاي اقتصادي ايران و ژاپن روند رو به رشدي را آغاز كرده است، ابراز داشت: انتظار ميرود اين روابط در آينده با سرعت بيشتري ارتقا و توسعه يابد و قابليتها و ظرفيتهاي دو كشور در مســير همكاريهاي سازنده و موثر بيشتري قرار گيرد. اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان در ادامه بــه تبيين اوضاع منطقه خاورميانه و چالشهاي آن پرداخت و فقر و نابرابري اقتصادي، رژيمهاي غيردموكراتيك و ســركوبگر، افراطگرايي و تروريسم و بهويــژه بحران مزمن فلســطين و سركوبگريهاي رژيم صهيونيستي را از جمله مهمتريــن اين چالشها برشمرد. تروريســم تكفيري اكنون بزرگترين چالش منطقه است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.