ايران بر اساس منافع ملی دست به تغيير می زند

Jahan e-Sanat - - News -

حسين كاشــفي*- آقاي روحانــي به عنوان رييسجمهــور بايد افرادي را كه براي انجام كارها و برنامهها ميتوانند با او هماهنگ باشند انتخاب كند و پيشنهاد دهد. بهخصوص اينكه در جاهايي كه الزم است با مقام معظم رهبري نيز هماهنگيهايي صورت گيــرد. لذا آقاي روحاني حتما در مورد وزارت دفاع به اين جمعبندي رسيدهاند و همه اين مراحل را طي و به آن توجه كردهاند. ضمن اينكه از آقاي دهقان هم در جاي مناسب ديگري با توجه به پيشينه و تجربه ايشان استفاده خواهد شد و اين جابهجايي يك مساله غيرطبيعي نيست و اتفاق خاصي نيفتاده بعضا افرادي كه در دوره اول بودند در دوره دوم هم به داليلي پيشنهاد ميشوند و بعضا هم ممكن است طبق صالحديد تغييراتي لحاظ شود همانطور كه در ساير وزارتخانهها نيز شاهد اين وضع هستيم. درخصوص انتخاب وزير دفاع از ارتش نيز بايد گفت كه در مجموع ســپاه و ارتش همه خود را همراه نظام ميدانند و خدايي ناخواسته نميخواهند شكافي را ايجاد كنند همچنين دولت اوال از طرف مردم راي آورده و همچنين حكمش از طرف مقام رهبري تنفيذ شده و طبيعي است وقتي اتفاقي ميافتد همه نهادها و سازمانها چه آنهايي كه مستقيم زيرنظر دولت هستند و چه آنهايي كه زير نظر مقام رهبري هســتند براي اداره درست كشور مسوول هستند و لذا بايد اين مساله را يكپارچه ديد و براي پيشبرد برنامههاي دولت همه كمك كنند و در اين زمينه نبايد بحث اختالفي و افتراقي وجود داشته باشد. حتي اگر در جايي نظراتي مغاير باشد در مجموع بايد در اجرا و عمل خود را هماهنگ كنند تا در مجموع از دولت يك صدا شنيده شود چه بحث ارتش باشد و چه سپاه و چه ساير نهادهايي كه ممكن است بهصورت مستقيم زير نظر رييسجمهور نباشند. اما درخصوص تحريمهايي كه اسم سپاه به عنوان تروريست در آن مطرح است و برخی ادعاها كه گفته ميشود دولت از اين جهت دست به انتخاب وزير پيشنهادي دفاع از ارتش زده نيــز بايد گفت كه ايران بارها تاكيد كرده كه اين ادعاها و تحريمها را قبول ندارد و كشورمان در جهت منافع ملي و كشور دست به تغييرات ميزند و به اين دست ادعاها توجهي نميكند همانطور كه بارها گفته شده نگاه ما اين نيست كه آنها چه ميگويند بلكه ما براساس سياستها و منافع خودمان تصميم ميگيريم؛ ضمن اينكه سياست خارجي دولت، سياست تعاملي است و توانست اختالفهايي كه درخصوص برجام وجود دارد را بكاهد البته دركنار آن بدعهدي آمريكا نيز همچنان وجود دارد ولي خود كشــورهاي اروپايي اعالم كردنــد كه ايران متعهد به برنامه برجام بوده است. لذا ايران به كار خود ادامه ميدهد و درعين حال در برابر بدعهدي آمريكا موضع ميگيرد همانطور كه گروههاي ديگري به عنوان اعضاي 5+1 نسبت به برخوردهاي آمريكا موضع خواهند داشت و ايران ميتواند از اين فرصت استفاده الزم را ببرد.

*فعال سياسي اصالحطلب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.