آزادسازي حلب محاسبات آمريكا و عربستانسعودي را به هم زد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- رهبرمعظمانقالباسالميتاكيدكردند:آزادسازيحلبهمه محاسبات آمريكا و عربستانسعودي را در منطقه بر هم زد. رهبر انقالب اسالمي در جريان سفر اخيرشان به مشهد مقدس در منزل شماري از خانوادههاي شهدا حضور يافتند. حضرت آيتاهلل خامنهاي در منزل خانواده شهيد مدافع حرم جواد جهاني به موضوع آزادسازي حلب اشاره كردند و گفتند: قضيه حلب اينقدر مهم بود كه همه محاسبات آمريكا، عربستان سعودي و غيره را در سوريه و در منطقه 180 درجه به هم زد و از بين برد و باعث شد خون شهدا هدر نرود. ايشان فرمودند: يك روز در كشور خودمان جنگ بود، عدهاي از جوانها ميرفتند و به شهادت ميرسيدند، خيلي هم خوب بود، شهدا هم خيلي مقام عالياي دارند، اما امروز جنگي در جايي وجود دارد كه مردم آن را با پوســت و گوشت خودشان حس نميكنند اما در عين حال ميروند. ببينيد اين خيلي مهم است. جنگ را حس نميكنند اما ميروند، چرا؟ براي خاطر اينكه ميفهمند كه قضيه چيست. اين عمق فهم و اين تحليل درست قضايا، بسيار مهم است. اين معجزه انقالب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.