بهتر بود برخي از همپيمانان آمريكا در تحليف دعوت نميشدند

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- امامجمعه اصفهان گفت: براساس فرمايشات رهبر معظم انقالب، جهتگيري دولت بايد مبتني بر حل مشكالت معيشتي مردم و مبارزهبااستكبارباشد.آيتاهللسيديوسفطباطبايينژاددرخطبههايامروز نماز جمعه اصفهان تصريح كرد: يكي از مناسبتهاي مهم هفته قبل تنفيذ و تحليف رياستجمهوري بود كه بسيار اهميت داشت، چراكه اين مراسم با امنيت كامل برگزار شد و سران كشورهاي مختلف نيز حضور پيدا كرده و اين مراسم بدون مشكل برگزار شد. وي ادامه داد: 80 هيات به مجلس شوراي اسالمي آمدند و اين نشان از امنيت كشور ما بود، البته حضور برخي از همپيمانان آمريكا در اين مراسم را نيز شاهد بوديم كه هرچند بهتر بود دعوت نميشدند اما آمدن آنها نيز نشان از اهميت جمهوري اسالمي دارد. آيتاهلل طباطبايينژاد گفت: بايد سخنان رهبر معظم انقالب را سرلوحه قرار دهيم، ايشان فرمودند جهتگيري دولت بايد براي برطرف كردن مشكالت معيشت مردم و ايستادگي مقابل استكبار جهاني و تعامل با دنيا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.