كسي را تحقير نكنيم

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- خطيب نمازجمعه تهران تاكيد كرد: همه بندگان خدا را كرامت كنيم، كسي را اهانت نكنيم. توهين و تحقير نكنيم و حرف زشتي نزنيم. حجتاالسالم محمدعلي موحديكرماني در خطبههاي نمازجمعه تهران گفت: در روايت آمده است كه خداوند با بندهاش تا سن چهل سالگي به آساني برخورد ميكند اما بعد از چهل سالگي، خداوند به دو فرشته مامور ميگويد با شدت و حدت با اين فرد برخورد كنيد و گذشت در كار نيست و هرچه ميكند، از كوچك و بزرگ را ضبط كنيد. وي ادامه داد: گناهاني كه انسان انجام ميدهد يك نوع نيست. برخي گناهان غضب خدا را به همراه دارد و فرد بايد خود را براي آتش آماده كند ولي برخي از گناهان نيز اينگونه نيست كه انجام آن، غضب خدا را به همراه داشته باشد. وي با اشاره به اينكه در روز قيامت عدهاي از ما مطالبه و مواخذه خواهند كرد، تصريح كرد: شهيد رجايي ميگفتند نگران آن هستم كه در قيامت آنهايي كه به من راي دادهاند مرا مورد مواخذه قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.