ايران به روح توافق هستهاي پايبند نيست

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييسجمهور آمريكا مدعي شــد كه رفتارهاي ايران با روح برجام سازگاري ندارد. دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا در گفتوگو با روزنامهنگاران مدعي شد كه ايران به روح توافق هستهاي پايبند نيست و اين توافق يك معامله ترسناك است. وي در ادامه مدعي شد: باراك اوباما، رييسجمهور پيشين آمريكا به ايرانيان 150 ميليارد دالر داد كه از اين مبلغ 1/8 ميليارد دالر نقدي بود و اين امر باور نكردني است اما، اين تصميم او بود. ترامپ همچنين گفته است: توافق هستهاي يك توافق وحشتناك بود و ايرانيان به آن پايبند نيستند و اگر ايران به اين توافق پايبند نشود ما اقدامات سخت و شديدي اتخاذ خواهيم كرد. رييسجمهور آمريكا در رابطه با سالح هستهاي گفت: ما خواستار رهايي جهان از سالح هستهاي هستيم و دوست داريم كه روسيه، اياالت متحده، چين، پاكستان و بسياري از كشورها كه سالح هستهاي دارند از اين سالح رهايي يابند و اگر اين اتفاق بيفتد ما قويترين كشور هستهاي بر روي زمين خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.