حضور رييسجمهوردر مجلس براي دفاع از وزرا

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- معاون پارلماني رييسجمهور گفت: با توجه به معرفي وزراي پيشنهادي، رييسجمهور قاعدتا سهشنبه براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود و تشــريح برنامه و خطمشــي دولت دوازدهم به مجلس ميرود. حسينعلياميري افزود: رييسجمهور سهشنبه گذشته براساس اصول 87 و 133 قانون اساسي وزراي پيشنهادي و برنامه و خط مشي دولت دوازدهم را طي نامهاي به رياست مجلس شوراي اسالمي ارائه كرد. وي ادامه داد: به استناد آييننامه مجلس، نمايندگان مجلس يك هفته پس از اين تاريخ، رسيدگي به راي اعتماد وزراي پيشنهادي رييسجمهور را در صحن علني شروع ميكنند. معاون پارلماني رييسجمهور اظهار داشت: بنابراين، تاريخ رسيدگي به راي اعتماد وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم سهشنبه هفته جاري خواهد بود كه قاعدتا بايد با حضور رييسجمهور انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.