۰۱ ابرچالش نظام بانکی ایران

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- نظام بانکی کشور با مشکالت متعددی از جمله معوقات بانکی و بدهیهای معوق، نرخ کفایت سرمایه بانکها و عدم اصالح قانون بانکداری ...و مواجه است که در کنار بحث نرخ سود بانکی، چالشهایی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. در این میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلسشورایاسالمیودیگربخشهایسیاستگذارمیتوانند برای رفع معضالت موجود اصالحاتی انجام دهند که مهمترین آن از دید بســیاری از کارشناسان و مسووالن اصالح قانون بانکداری کشور است.

در همین رابطه انجمن بانکداران خبره ایران برای بررسی و حل مشکالت و بحرانهای موجود آغاز به کار کرده و توجه این انجمن بیشتر روی سرمایه انسانی و تجارب شکل گرفته است و از بانکداران خبره دعوت شده در این انجمن تجارب خود را به اشتراک بگذارند.

در این راســتا غالمحســین مصباحیمقدم در نشست بانکداران خبره از شناسایی ۰۱ چالش اساسی اقتصاد ایران خبر داد و گفت: سود بانکی صدای همه را درآورده و یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران به شمار میرود. ضمن اینکه در کنار آن معوقات بانکی و بدهیهای معوق، نرخ کفایت سرمایه بانکها و عدم اصالح قانون بانکداری از جمله دیگر چالشها به شمار میرود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: صوری عمل کردن بانکها در اجرای عقود مبادلهای و مشارکتی در کنار افزایش بیش از حد شعب بانکی و موسسات اعتباری، یکی از چالشهای جدی پیشروی نظام بانکی و اقتصاد ایران است که سرمایه بانکها را بلوکه کرده است.

وی تصریــح کرد: قوه مقننــه میتواند کمک بزرگی به حل مشکالت بانکی کند؛ البته قانون بانکداری نیز نیازمند اصالح جدی بــوده که هنوز هیچ اقدامی در مورد آن انجام نشده است. انتظار 5 ساله مجلس برای الیحه بانکداری دولت رحیم زارع، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست گفت: پنج سال است که منتظر دولت هســتیم تا الیحه بانکداری را به مجلس ارائه دهد اما متاســفانه این اقدام انجام نشد و مجلس، خود دست به کار شد.

وی افزود: بانک مرکزی با چالش موسسات غیرمجاز مواجه است ولی چون ابزار قانونی در اختیار نداشت، نتوانست به خوبی ایفای نقش کند در حالی که اگر الیحه اصالح نظام بانکی را پیش از این به مجلس ارائه میکرد، به این شــکل با چالش موسسات غیرمجاز مواجه نمیشد.

زارع خاطرنشان کرد: باید چالشهای بانکی اقتصاد ایران را شناسایی کرد و راهکارهایی برای کاهش نرخ سود تسهیالت ارائه داد تا اقتصاد ایران بتواند با منابع مناســب، تامین مالی شود و این در شرایطی است که اکنون هزینه تامین مالی در کشور بسیار باالست و همین امر، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی معتقد است دولت و نظام بانکی نتوانسته از فرصت برجام استفاده الزم را ببرد چراکه هنوز دستاورد قابل توجهی نصیب سیستم بانکی نشده و بانکها قیمت تمامشده پول را باال برده و کل اقتصاد را دچار مشکل کردهاند.

وی ادامه داد: هماکنون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، کمیته پولی و بانکی تشکیل داده تا قانون بانکداری را از ماده اول آن، یک به یک مورد بررسی قرار دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش سرمایه بانکها در بودجه سال ۶۹ گفت: این اقدام در بودجه سال ۷۹ هم ادامه خواهد داشت و هنوز دولت و مجلس کاری که در شأن بانکها بوده، انجام ندادهاند.

همچنین بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: باید مشکالت نظام بانکی را حل کرد تا تولیدکنندگان بتوانند با شرایط بهتری ادامه کار دهند این در شرایطی است که هماکنون سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سیاســتمداران همگی از نظام بانکی گالیهمندند و بانک مرکزی و بانکها هم میگویند دولت برای آنها مشکلآفرینی میکند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز که نرخ سود بانکی «الیبور به عالوه سه تا پنج درصد» است، بانکهای ایرانی نمیتوانند با این نرخ سود باالی بانکی، ادامه حیات داشته باشند بنابراین چارهای ندارند که با شرایط کنونی ادامه حیات دهند.

نعمتی معتقد است: نظام بانکی، خود را از مجموعه اقتصاد جدا کرده و در برنامه خود کمتر این تعامل را لحاظ کرده است این در شرایطی است که اقتصاد ایران و از جمله نظام بانکی باید به سمت خصوصیسازی واقعی پیش رود تا بتوان ثمرات آن را مشــاهده کرد در حالی که هماکنون حتی بانکهای خصوصیشده نیز خصولتی هستند و به هیچ عنوان نمیتوان نام آنها را «بانکهای خصوصی» گذاشت.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: رییس مجلس ۰٢ ابرچالش کشور را شناسایی کرده و در راهبردهای خود، به آن توجه کرده است که از این ۰٢ چالش، ٢۱ چالش اقتصادی و پولی و بانکی هستند. نظام بانکی بیمار را شوکزده نکنیم همچنین حســین محمد پورزرندی هم در این نشست گفت: امروز شــرایط بانکداری در ایران بسیار دچار مشکل است و مردم نیز اعتماد خود به نظام بانکی را از دست دادهاند این در شرایطی است که در همه جای دنیا اعتماد حرف اول را در عملیاتهای بانکی میزند. دلیل این مشکل هم در ایران آن است که تحریم سالهای سال نظام بانکی را از حرکت بر اساس اصول و قواعد بینالمللی دور داشته و یک بیماری را برای بانکها به وجود آورده است.

وی افزود: به نظام بانکی که بیمار اســت، نباید به یکباره شــوک وارد کرد یا آن را کتک زد بلکه باید اجازه دهیم این بیمار به حالت عادی برگردد.

پورزرندی با ابراز گالیه نســبت به رفتار یکسان دولت با بانکهای خصوصی و دولتی گفت: دولت آنچه را که به نظام بانکی دولتی دیکتــه میکند، برای خصوصیها نیز در نظر میگیرد در حالی که شــرایط بانکهای دولتی و خصوصی یکساننیست. در اقتصاد پاروزن میخواهیم نه دادزن همچنین در این نشست آلبرت بغوزیان، کارشناس ارشد مسایلبانکیبابیاناینکههماکنونافرادبسیاریدرنظامبانکی اظهارنظر میکنند و فریاد میزنند، گفت: اکنون نظام بانکی ایران به دادزن نیاز ندارد بلکه ما پاروزنهایی میخواهیم که بتوانند قایق نظام بانکی را به سالمت به ساحل برسانند.

وی افزود: باید جهات مختلف راه را بررسی و کانالیزه کرد تا به سمت هدف مشخص حرکت کنیم.

این کارشــناس ارشد مسایل بانکی تصریح کرد: انجمن بانکداران خبره میتواند درد را شناسایی و درمان کند چرا که در هر دوره مدیریتی دولتها، برخی مسایل مطرح شده اما به سرانجام نرسیده است.

همچنین امیرحسن قربانی، عضو هیات موسس انجمن بانکدارانخبرهنیزگفت:توجهانجمنبانکدارانخبرهبهسرمایه انسانی و تغییرات شکلگرفته در اقتصاد ایران است تا بتوانند بهبود الزم در عملیات بانکداری را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.