سهم 52 درصدی نفت در رشد اقتصادی

Jahan e-Sanat - - News -

مرکز آمار ایران جزییات رشد اقتصادی سال ۵۹۳۱ را بر مبنای سال پایه ۰۹۳۱ منتشــر کرده است که طبق اطالعات این مرکز ٢۵ درصد از رشد اقتصادی کل مربوط به بخش نفت اســت و همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز معادل ۸/۵- درصد بوده است.

براســاس اعالم مرکز آمار در زمینه نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای ســال پایه ۰۹۳۱ نرخ رشد اقتصادی به قیمت بازار در ســال ‪۱/۱۱ ۵۹۳۱،‬ درصد بود که از این میزان نرخ رشــد گروه کشاورزی دو درصد، نرخ رشد گروه صنعت ۱/۸۱ درصد، نرخ رشد گروه خدمات ۸/۵ درصد و نرخ رشــد محصول ناخالص داخلی بدون نصب معادل ۴/۶ درصد بوده است. به این ترتیب سهم بخش نفت معادل ٢۵ درصد رشد اقتصادی کشور را دربرمیگیرد.

همچنین براساس اعالم مرکز آمار ایران درباره سهم ارزش افزوده رشد فعالیتهای اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمتهای جاری ســهم بخش کشــاورزی ۸/۸ درصد بوده است که در این گروه سهم خود کشاورزی ۳/۸ درصد و سهم ماهیگیری نیم درصد بوده است.

سهم گروه صنعت ۵/۸۳ درصد بوده که در این گروه معدن سهمی معادل ۷/۴۱ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی سهمی معادل ۸/۳۱، سایر معادن ســهمی معادل ۹/۰ درصد، صنعت سهمی معادل ۶/۴۱ درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی سهمی معادل ٢/۶ درصد و ساختمان سهمی معادل ۹/٢ درصد داشته است.

همچنین گروه خدمات سهمی معادل ۹/۱۵ درصد که در این گروه سهم عمده و خردهفروشــی هتل و رستوران ۶/۴۱ درصد، حملونقل، انبارداری و ارتباطات ۹/۸ درصد، واسطهگریهای مالی ۶/۱ درصد، مستغالت، کرایه و خدمــات کســب و کار ۳/۳۱ درصد، امور عمومی، آموزش بهداشــت و مددخواهی ۳/٢۱ درصد و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی ۳/۱ درصد سهم داشتند.

جمع ارزش افزوده رشته فعالیتها ٢/۹۹ درصد بوده و همچنین خالص مالیات بر واردات ۸/۰ درصد برآورد شده است.

همچنین براساس اطالعات مندرج در جداول مرکز آمار ایران سهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری نیز در سال ۵۹۳۱ به این ترتیب است: هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۷/٢۵ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت معادل ۶/۱٢ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۵/۴٢ درصد، تشــکیل سرمایه در ماشینآالت معادل ۳/۸۱ درصد، تشــکیل سرمایه در ساختمان معادل ٢/۶ درصد، خالص صادرات کاالها و خدمات معادل ۶/۰۱ درصد، صادرات کاالها و خدمات معادل ۴/۷٢ درصد و واردات کاالها و خدمات معادل ۸/۶۱ درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.