هشدار به صادرکنندگان چک بالمحل

Jahan e-Sanat - - News -

عملیاتی شدن سامانه صیاد، هشداری برای صادرکنندگان چکهای بالمحل خواهد بود. در این ســامانه امکان استعالم اطالعات مربوط به صادرکننده چک فراهم شده و دریافتکننده میتواند از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه و در مورد دریافت چک از وی تصمیمگیری کند.به گزارش ایسنا، از مدتها پیش بانک مرکزی وعده راهاندازی سامانه صیاد را داده تا عاملی برای ایجاد شفافیت اطالعاتی و مانعی برای صدور چکهای بالمحل باشد. هر چند که سامانه صیاد هنوز اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد اما عملیاتی شدن آن میتواند موجب ایجاد شفافیت اطالعاتی از طریق برپایی نظام استعالم همگانی شود به طوری که در این شرایط هشداری برای صادرکنندگان چکهای بالمحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه چکهای برگشتی، این اطالعات در اختیار دریافتکننده چک قرار خواهد گرفت و عمال سایر برگههای چک شخص بالاستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکالت جدی مواجه خواهد کرد.

اما بررسی جریان چکهای برگشتی و دالیل آن و همچنین آنچه که بانک مرکزی برای رفع این مشکل در دستور کار خود قرار داده موضوعی است که علی نصیری- مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی- به بیان توضیحاتی در رابطه با آن به ایسنا پرداخته است.

به گفتــه وی بخش عمدهای از چکهای برگشــتی به دلیل عدم رعایت ماده (۴۱) که به تحویل دسته چک جدید و همچنین ماده( ۶۱) دستورالعمل حســاب جاری که به صدور دسته چک مربوط میشود، برمیگــردد. البته بانک مرکزی در تیرماه این موارد را مجددا به بانکها ابالغ کرده است.این مقام مسوول حوزه نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی صدور دسته چک در نظر گرفته، توضیح داد که برای ساماندهی به نحوه صدور دسته چک، ایجاد رویهای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواستکننده دسته چک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. به این منظور با ایجاد ساز و کاری متمرکز مقرر شد در هنگام درخواست صدور دسته چک جدید توسط متقاضی، شعب بانکها بدون مجوز این بانک نتوانند در این رابطه اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.