ظرفیتهای مدیریت شهری در خدمت توسعه ملی

Jahan e-Sanat - - News -

یک کارشــناس اقتصادی معتقد است در مدیریت شهری میتوانیم ظرفیتهایی آزاد کنیم که در خدمت توسعه ملی قرار گیرد.

فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد، اظهار کرد: تمرکز بر اقتصاد و مدیریت شــهری به دالیل گوناگون در سالهای اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است و پیشبینی میشود در آینده اهمیت بیشتری پیدا کند. وقتی شما به شکل تاریخی به این مساله نگاه میکنید مالحظه میکنید مدیریت شهری در ابتدا بر ارائه یکسری خدمات و اداره امور شهر متمرکز بود ولی بعدها به مدیریت شهری به صورت دولت محلی توجه شد.وی ادامه داد: تقریبا در بخش بزرگی از مطالعات آینده شناختی که درباره قرن۱٢ صحبتمیکند،بحثازبازآراییبنیادینمسوولیتهاووظایفبینکالنشهرها ومدیریتتوسعهملیوجودداردومطالعاتآیندهشناختیحکایتازآن دارد کهبخشهایدائماروبهافزایشیازمسوولیتهایدولتملیبهمدیریتکالن شهرهاواگذارمیشودودولتملیبهتدریجبهشکلانحصاریفقطبهمسایل راهبردیمیپردازد.اگربرخوردفعالوعالمانهوآسیبشناسانهازواقعیتهای مدیریتشهریداشتهباشیممیتوانیمظرفیتهاییآزادکنیمکهدرخدمت توسعه ملی قرار گیرد. در غیر این صورت این سهلانگاریها تبدیل به کانونی برای بحرانهای کوچک و بزرگ میشود.وی بیان کرد: در ایران عالئمی وجود دارد که نشاندهنده چشماندازهای نگرانکننده در وضعیت مالی کشور است چهدرمقیاسدولتملیوچهکالنشهرها.درسطحملیازیکسونوسانیبودن درآمدهایارزیوافزایششکافمیاننیازهایارزیکشورباآنبخشازنیازها که با فروش نفت قابل تحصیل است ما را در معرض گرفتاری قرار داده است و در کنار آن هم در مقیاس دولت ملی و کالنشهرها مشکالتی داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.