۳۳۳ میلیون کارت فاقد تراکنش

Jahan e-Sanat - - News -

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان فروردینماه سالجاری ۱۷٢ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۱٢۹ کارت برداشت، یک میلیون و ۰۷۴ هزار و ۶۹ کارت اعتباری و ۹۳۱ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۴۴۱ کارت خرید/هدیه توســط بانکها صادر شده است، بنابراین در مجموع ٢۱۴ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۶۱ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است.بر این اساس اگر تعداد کارتهای صادر شده را بر ۹۷ میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر ایرانی حدود ٢٢/۵ کارت میشود، یعنی به طور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام هر ایرانی ثبتشده است.همچنین براساس آمار شاپرک در خردادماه ۶۹۳۱، تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار در ســوییچ شاپرک مجموعا ۹۷ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۹ عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود ۵۷ میلیون عدد و سهم تعدادی۵۳/۴۹ درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود ۳۰۱ هزار عدد و سهم ۳۱/۰ درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.