پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

مدیــرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه روزانه ۰۰۷ تماس به منظور وام ازدواج با ستاد پیشبینی شده در بانک مرکزی گرفته میشود، گفت: بانکها نیز بازرسی ویژهای را در این زمینه برنامهریزی کردهاند.

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی اظهار داشت: بانکها از طریق بازرسی ویژه نحوه عملکرد شعب را رصد میکنند و با توجه به نظارت خوبی که تاکنون صورت گرفته، طرح تاکنون با موفقیت پیشرفته است.

میرمحمدصادقــی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج جوانان، به لحاظ منابع کمبودی وجود ندارد، افزود: با توجه به بخشنامهای که بانک مرکزی در سه هفته گذشته در این زمینه داشته است، میزان پرداختیها در بانکها به شدت افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.