خط و نشان چین برای آمریکا

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

اين روزهــا بحران كرهشــمالى باز هم خبرساز شده است؛ بحرانى كه مىتواند ثبات فعلى حاكم بر شبهجزيره كره را از بين ببرد و به جنگى فاجعهبار منجر شود.

درگيريهــاي نظامــي، آتشبــازي و تنشهاي شــديد لفظي در شبهجزيره كره سابقه دارد. جنگ كره نيز كه در سالهاي 1۹5۳-1۹50 رخ داد، يكي از گستردهترين و مرگبارترين رودرروييهاي نظامي معاصر است و در حدود 2/5 ميليون كشته و زخمي غيرنظامي برجاي گذاشت. اين جنگ بدون دســتيابي به توافق صلح به پايان رسيد و همچنان نيــز دو طرف در ترك تخاصم به سر ميبرند.

يك روزنامه دولتــي چين بيطرفي در جنگ احتمالي آمريكا و كرهشمالي را توصيه كرده و يك مقام آمريكايي از اولويت راهحل ديپلماتيك سخن گفته است.

روزنامه دولتي گلوبالتايمز، وابســته به حزب كمونيســت چين ديروز در تفسيري نوشــت در صورتــي كه با پرتاب موشــك كرهشمالي به سوي مناطق تحت حاكميت ايــاالت متحده بين دو طــرف جنگي آغاز شود، جمهوري خلق چين بايد در اين جنگ بيطرف بماند.

در اين مقاله كه تحت عنوان «قمار بيپروا بر سر شبهجزيره كره خطر جنگ را در پي دارد» آمده اســت كه هــم اياالتمتحده و هم كرهشمالي لفاظيهاي تهديدآميز عليه يكديگر را شــدت بخشــيدهاند و در حالي كه وزارت دفاع آمريــكا طرحهايي را براي حمالت پيشــگيرانه عليه مراكز موشــكي كرهشمالي تهيه كرده، كرهشمالي هم گفته است طرحي را تا اواسط ماه جاري تكميل ميكند كه شــامل پرتاب چهار موشــك ميانبرد به هدفهايي در 0۴-0۳ كيلومتري جزيره گوام است.

جزيــره گوام واقع در غرب اقيانوس آرام و در حدود ســه هــزار و 500 كيلومتري شــبهجزيره كره واقع شــده و در تيررس موشكهاي كرهشمالي قرار دارد. حاكميت اين جزيره متعلق به آمريكاست و اين جزيره محل يكي از پايگاههــاي منطقهاي اياالت متحده است.

اين روزنامه با تشريح نظر خود در مورد تحــوالت منجر به بحران كنوني و تاكيد بر اينكه چين هم با اتمي شــدن شبهجزيره كره و هم تحريك به درگيري نظامي در اين منطقه مخالف است، گفته است كه جمهوري خلق چين قويا در برابر هريك از طرفها كه در نظر داشته باشد وضعيت كنوني منطقه در ارتباط با منافع چين را تغيير دهد مقاومت خواهد كرد.

در ادامه اين مقاله آمده است: دولت چين بايد كامال تصريح كند كه اگر كرهشمالي به پرتاب موشــك مبادرت ورزد به نحوي كه خــاك اياالت متحده را مــورد تهديد قرار دهد و اياالت متحده اين اقدام را تالفي كند، جمهوري خلق چين در اين ميان بيطرف خواهد ماند. اگر آمريكا و كرهجنوبي حمالتي را بــه منظور تالش براي ســرنگوني رژيم كرهشــمالي با هدف تغيير شرايط سياسي شبهجزيره كره صورت دهند، چين از چنين اقدامي ممانعت خواهد كــرد. اين روزنامه مشــخص نكرده است كه ممانعت از چنين اقدامي بايد به چه صورتي باشد.

شبهجزيره كره از شمال با چين هممرز اســت و به اســتثناي كرهجنوبي، تنها مرز خاكي كرهشــمالي با چين است. جمهوري خلق چين به عنوان متحد اصلي كرهشمالي شناخته شده اســت و بخش عمده ارتباط اقتصادي آن كشــور با خارج از طريق چين است.

به گفته برخي ناظران، رهبران جمهوري خلق چين؛ كشوري كه با وجود رشد سريع اقتصــادي هنوز داراي نظــام دموكراتيك نيست، احتماال از تغيير رژيم در كرهشمالي كه ممكن اســت زمينه وحــدت دو كره را فراهم آورد نگران خواهند بود. از يكسو، تكان ناگهاني سياسي و اجتماعي در كرهشمالي ميتواند باعث جابهجايي جمعيت و احتماال هجوم پناهجويان به چين شــود و از سوي ديگر با توجه بــه توانمندي كرهجنوبي در زمينه اقتصادي و فناوري، تشكيل يك كره متحد، دموكراتيك و از نظر اقتصادي و فني نيرومند بر موقعيت چين به عنوان ابرقدرت منطقهاي تاثير منفي خواهد گذاشت. بدتر اينكه ممكن اســت تحوالت سياســي در شبهجزيره كره انگيزه مطالبات مردم چين براي اصالحات عميق سياسي شود.

چين به منظــور جلوگيــري از تبديل بحران شبهجزيره كره به درگيري نظامي با تحريم بينالمللي برنامه موشكي و هستهاي كرهشــمالي همراهي كرده است اما مخالف هرگونه اقدام شــديد عليه اين كشور بوده اســت. با اين همــه به نظر ميرســد كه بيپروايي حكومت كرهشمالي در به چالش كشيدن اياالت متحده، آن هم در زماني كه در مورد نيــات و روشهاي رييسجمهور كنونــي آمريكا ابهاماتي وجــود دارد باعث شــده اســت تا به رژيم كرهشمالي هشدار بدهــد كه حمايــت از آن رژيم نامحدود و غيرمشروط نيست.

مقالــه روزنامــه متنفــذ گلوبالتايمز كوتاهمدتــي پس از اظهارات دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا منتشــر شد كه گفت شــايد تهديد قبلي او كه از آتش و خشــم عليه كرهشمالي ســخن گفته بود به اندازه كافي موثر نبوده است.

ترامپ كه با خبرنگاران سخن ميگفت، اعالم كرد كــه برخــورد دولتهاي قبلي آمريكا با تالش موشكي و اتمي كرهشمالي به اندازه كافي سختگيرانه نبوده و او مصمم از منافع مردم آمريكا و متحدان اين كشور دفاع ميكند.

كوتاهمدتي پس از اظهارات رييسجمهور، جيمز ماتيس، وزير دفاع اياالت متحده گفت كه دولت او هنوز هم راهحل ديپلماتيك براي بحران كره را ترجيــح ميدهد و افزود كه جنــگ در اين منطقه فاجعهبار خواهد بود. وي در عين حال افزود كه اياالت متحده براي مقابله با هرنوع حركت خصمانه كرهشمالي آماده است.

به گفته برخي كارشناســان، با توجه به حضور نظامي آمريكا در كرهجنوبي و ژاپن و توانايي رزمي اين كشور و متحدان منطقهاي آن از يكســو و توانايي نظامي كرهشمالي از جمله در زمينه موشكي كوتاه و ميانبرد و آتش توپخانه به معني آن است كه حتي يك درگيري با استفاده از تسليحات متعارف هم ميتواند آسيب اقتصادي و تلفات سنگيني را به دو كره وارد كند و شــايد حتي باعث خساراتي به ساير كشورهاي منطقه از جمله ژاپن شود.

ترامپ هم در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد مذاكره جهت حل اين بحران گفت كه البته ما هميشــه آماده مذاكره هســتيم اما افزود كه طي 25 سال گذشته، آمريكا مشــغول مذاكره در مورد كرهشــمالي بوده اســت بيآنكه به نتيجه رسيده باشد. او ضعف دولتهاي پيشين را عامل اين وضعيت دانست و مشخصا از بيل كلينتون، جورج بوش و باراك اوباما، روساي جمهور ســابق نام بــرد. او بيل كلينتون را ضعيــف و بيخاصيت توصيف كرد و گفت كه باراك اوباما حتي در اين باره حرف بزند امــا من حرف ميزنم، باالخره يك نفر بايد اين كار را بكند.

اتحاد توافق واشنگتن و سئول عليه كرهشمالي

ســئول ميگويد دو مقام امنيتي ارشد آمريــكا و كرهجنوبــي توافــق كردهاند در مورد «تمامــي» اقدامات احتمالي در قبال كرهشمالي پيشاپيش گفتوگو كنند. بنا بر گزارشها از كره بهنظر ميرسد واشنگتن در صورتي كه قصد حمله داشته باشد، سئول را مطلع خواهد كرد.

دفتر رياستجمهوري كرهجنوبي ميگويد، مشاوران امنيت ملي رييسجمهوري آمريكا و كرهجنوبي ديروز تلفني گفتوگو كردهاند. آنطور كه خبرگــزاري دولتي كرهجنوبي ميگويد دو طرف بر تعهدات خود در مورد همكاري پيشاپيش، نزديك و شفاف در پيوند با گامهاي الزم در هر مقطعي، طوريكه به امنيت و حفاظت هر دو كشور كرهجنوبي و اياالت متحده و مــردم آن بينجامد، تاكيد كردهاند.

خبرگــزاري و رســانههاي كرهجنوبي ميگويند بهنظر ميرســد چنانچه اياالت متحــده قصد حمله پيشــگيرانه يا اقدامي نظامي عليه كرهشمالي داشته باشد، سئول را مطلع خواهد كرد. گفتوگوي مكمستر و چانــگ، پس از اظهــارات رييسجمهور آمريكا بــه مواجهه كرهشــمالي با آتش و خشــم و ســپس بيانيههاي كرهشمالي در مورد طرح بالقوه حمله به جزيره گوام انجام شده است.

دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته بر هشدار پيشــين خود به پيونگيانگ تاكيد كرده و گفت اتفاقي كه براي آنها رخ خواهد داد حتي به ذهنشان خطور نكرده است. اين گفتهها و بيانيههاي كرهشمالي، همچنين گزارش منتشرشــده در واشنگتنپســت در مورد موفقيتهاي كرهشمالي براي كوچكسازي كالهك هستهاي، واكنشهاي تازهاي را در منطقه ايجاد كرده است.

در كرهجنوبي از يكســو احزاب مخالف ضمن انتقاد از دولت در مورد از دست دادن وزن خود در بحران فعلي خواستار تشكيل جلســه و اطالعرســاني در مورد جزييات اقدامات احتمالي هســتند. از ســوي ديگر شماري از تحليلگران ارشد خواستار همكاري با چين و روســيه براي برپايــي مذاكره با پيونگيانگ شدهاند.

روزنامه هانگيوره، چاپ سئول از مدير مركز راهبردهــاي امنيت ملي كرهجنوبي، نقل كرده است كه اكنون وقت همكاري با همسايگان از جمله روسيه و چين است تا جلوي تبديلشدن جدالهاي شديد لفظي به يكي واقعه عملي گرفته شود. كرهشمالي تا كنون تالشهاي دولت فعلي كرهجنوبي براي انجــام برخي مذاكرات نظامي را فاقد جديت توصيف و رد كرده است.

در ژاپن هم هشدارها و اظهارات روزهاي اخير بازتاب گستردهاي پيدا كرده است. به نوشته روزنامه چپنتايمز، مشخص نيست هشــدارهاي ترامپ به كرهشمالي از جمله در مورد مواجهه آن با آتش و خشــم، پيش از مطرح شدن با رهبران ژاپن و كرهجنوبي در ميان گذاشته شده بود يا نه. با اين همه وزير دولت ژاپن (مســوول ارشد هماهنگي دولت ژاپن و دستگاههاي اجرايي) چهارشنبه گذشته گفته بود توكيو از سياست واشنگتن در پيوند با حفظ همه گزينههاي روي ميز حمايت ميكند.

حمايت استراليا از آمريكا در جنگ با كرهشمالي

نخســتوزير اســتراليا اعــالم كرد كه كشــورش در صورت حمله كرهشمالي به آمريكا به كمك واشنگتن خواهد رفت.

مالكوم ترنبول اين اظهارات را بعد از آن مطرح كرد كه كرهشــمالي از طرحهايش براي شــليك چند موشك به سمت جزيره آمريكايي گوآم پرده برداشت.

ترنبول گفت: آمريــكا هيچ همپيماني قدرتمندتر از اســتراليا ندارد. ما با آمريكا و نيوزيلند پيمان امنيتي مشهور به انزوس را داريم و اگر حملهاي عليه استراليا يا آمريكا انجام شود هر يك از ما طبق اين معاهده به كمك طرف مقابل خواهيم رفت.

وي ادامه داد: پس بياييد صريح باشــيم و بگوييــم اگر هرگونه حملهاي از ســوي كرهشمالي عليه آمريكا انجام شود معاهده انزوس اجرايي شــده و اســتراليا به كمك آمريكا خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.