استقبال‌ترامپ‌از‌خروج‌۵۵7‌آمريكايي‌از‌روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

دونالد ترامپ ميگويد با تصميم مســكو براي كاهش كارمندان واحدهاي ديپلماتيك آمريكا در روسيه پول زيادي صرفهجويي ميشود. اين تصميم در واكنش به تحريمهاي تازه آمريكا عليه روسيه گرفته شده است.

رييسجمهور روســيه حدود دو هفته پيش خواستار خروج 755 ديپلمات و كارمند واحدهاي ديپلماتيك آمريكا از اين كشور شد. اشــپيگلآنالين بامداد ديروز به نقل از رسانههاي آمريكايي گزارش داد كه رييسجمهور آمريكا به خاطر اين تصميم از مسكو تشكر كرده است.

بنابر ايــن گزارش ترامــپ كه در بدمينســتر ايالت نيوجرسي به سر ميبرد گفته است: من واقعا از اين مساله استقبال ميكنم كه ليست حقوقبگيران ما كوتاهتر شود. رييسجمهور آمريــكا در اظهاراتي كه به نظر كنايهآميز ميرسد، خاطرنشان كرد كه وزارت خارجه اين كشور در هر حال قصد صرفهجويي دارد.

ترامپ بدون نام بردن از پوتين به خاطر كاهش كارمندان وزارت خارجه آمريكا در روسيه تشكر كرد و افزود: با اين كار واشــنگتن پول هنگفتي صرفهجويي ميكند. تصميم پوتين براي خروج صدهــا كارمند واحدهاي ديپلماتيك آمريكا از روســيه در واكنش به اعمال تحريمهاي جديد عليه اين كشور گرفته شده است.

اظهارات دونالد ترامپ در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي با واكنشهاي زيادي روبهرو شــده است. برخي از كاربران اينترنت ميپرسند آيا رييسجمهور آمريكا مجاز اســت درباره مسالهاي كه براي كشور اهميت زيادي دارد مزاح كند و آيا تشــكر او صادقانــه و به دليل برنامههاي صرفهجويي در وزارت خارجه بوده است؟

برخالف واكنش ترامپ، وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا به تازگي و در جريان سفر به فيليپين تاكيد كرد كه اين كشور به تصميم مسكو براي كاهش 755 نفر از كاركنان نمايندگيهاي ديپلماتيك آمريكا در روسيه پاسخ خواهد داد و چگونگي اين پاسخ اول ماه دسامبر مشخص ميشود. والديمير پوتين در روزهاي پاياني ماه گذشته ميالدي در يك گفتوگوي تلويزيوني گفته بود بيش از هزار ديپلمات و كارمند واحدهاي ديپلماتيك آمريكايي در روسيه فعاليت ميكنند كه فعاليت 755 نفر آنها بايد تا ماه سپتامبر متوقف شــود. تحريمهاي جديد آمريكا عليه روسيه در پي متهم شــدن اين كشور به دخالت در انتخابات رياستجمهوري ســال 201۶ آمريكا وضع شده است. معاون وزير خارجه روسيه چندي پيش تحريمهاي جديد آمريكا عليه مسكو را عجيب و غيرقابل قبول خوانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.