قطعيت‌هم‌هپرسي‌و‌هشدار‌به‌حشد‌شعبي

Jahan e-Sanat - - News -

مسعود بارزاني ضمن تاكيد بر قطعيت برگزاري همهپرسي استقالل گفت، كردها نميخواهند فاجعه 100 سال گذشته را تكرار كنند. او همزمان گفت، به شبهنظاميان شيعه مورد حمايت ايران اجازه ورود به خاك كردستان عراق داده نميشود. رييس اقليم كردستان عراق گفت، قانون اساسي عراق و روح مشاركت كردها توسط دولت مركزي در بغداد نقض شده، كشور چندپاره شده و دولت واحد تنها در حرف وجود دارد.

رييس اقليم كردستان عراق در گفتوگو با روزنامه الحيات چاپ لندن گفت: عراق در واقع تقســيم شده و اصول قانون اساسي عراق و بنيانهاي مشاركت ما با بغداد نقض شدهاند. جنگ فرقهاي در جريان است و عراق فاقد حاكميت مستقل است.

بارزانيهمچنينگفتهاستكهاقليمكردستانهيچمسووليتيدرتصميمهاي زمامداران بغداد كه عامل بيثباتي در عراق بودهاند، ندارد و دليل ناكامي دولت مركزي در برقراري ثبات هم منزوي كردن اهل ســنت بوده است. او بار ديگر برگزاري همهپرســي استقالل كردســتان عراق در موعد مقرر را تصميمي بازگشتناپذير خوانده است.

همهپرسي بر سر استقالل كردستان عراق قرار است روز 25 سپتامبر 10( شــهريور) سالجاري برگزار شود. جدايي مناطق كردنشين عراق از خاك اين كشــور و تشكيل دولتي مستقل خواست قديمي رهبران كرد در اربيل است. كردهاي عراق سال 201۴ قصد خود را براي برگزاري رفراندوم استقالل اعالم كردنــد اما پــس از گفتوگو با دولت مركزي در بغداد از انجام آن در آن زمان چشم پوشيدند.

دولت مركزي عراق بهخصوص به خاطر الحاق احتمالي شهر كركوك به اقليم كردستان از همهپرسي استقالل نگران است. كركوك شهري است با تركيبي ناهمگون از كردها، عربها و تركمنها كه هر يك خود را مالك آن ميدانند. كردها در اين ميان كركوك نفتخيز را قلب كردستان لقب دادهاند.

مسعود بارزاني در سخنان خود حركت به سوي استقالل كردستان را بخشي از روندي صلحجويانه در جهت پرهيز از خشونت عنوان كرده و گفته است: هدف اصلي همهپرسي جلوگيري از بروز فجايع و جنگهاي جديد در آينده است.

رييس اقليم كردستان بارها نسبت به پيامدهاي جلوگيري از برگزاري رفراندوم استقالل هشدار داده است. او 21 ژوئن سالجاري ميالدي )2017( گفته بود، هرگونه تالش براي به تعليق درآوردن همهپرسي، ميتواند به فاجعه و جنگي خونين بينجامد. بارزاني در عين تاكيد بر تالش براي رسيدن به توافق با دولت حيدر عبادي، مخالفت خود را با مذاكرات در پشت درهاي بسته اعالم كرده بود. او همزمان نسبت به مقاومت احتمالي دولت مركزي در برابر برگزاري همهپرسي هشدار داده و گفته بود، چنانچه بغداد بخواهد به حريم هوايي اقليم تعرض كرده يا نيروي نظامي به اين منطقه اعزام كند، با مقاومت كردها مواجه خواهد شد.

بارزاني تاكيد كرده است، چنانچه اقليم كردستان در انتظار تاييد زمان برگزاري همهپرسي از سوي ديگران بماند، زمان مناسب هيچگاه فرا نخواهد رسيد. رييس اقليم كردستان عراق تصريح كرده است: استقالل حق مشروع مردم ماست و رفراندوم هم در زمان مقرر برگزار خواهد شد تا توجه جهان به خواست مردم كرد جلب شود. او در توجيه رفراندوم گفته است، اقليم كردستان نميخواهد دوباره تجربه فاجعهبار 100 سال گذشته با دولت عراق را تكرار كند.

بارزاني خطاب به همســايگان كردســتان عراق هم گفته است، آنها بايد بدانند كه اقليم كردستان در گذشته يكي از عوامل امنيت و ثبات منطقه بوده و كردستان مستقل نيز همين خطمشي را دنبال خواهد كرد. او تاكيد كرده اســت كه همهپرسي اعالم جنگ يا خصومت با دولتهاي همسايه نيست. او ميگويد: ما به ضرورت برقراري مناسبات دوستانه با همسايگان بهخصوص با تركيه باور داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.