مادورو‌خواهان‌گف‌توگوي‌مستقيم‌با‌ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- نيكالس مادورو در مجلس موسســان اين كشور اعالم كرد حاضر است با دونالد ترامپ ديدار و گفتوگو كند. اياالت متحده به تازگي تحريمهاي جديدي عليه دولت ونزوئال وضع كرده است. مادورو در سخنان خود در مجلس موسسان اعالم كرد اگر ترامپ تا اين اندازه به ونزوئال عالقهمند است، او حاكم اين كشور است و ميتواند با رييسجمهور آمريكا مذاكره كند.

رييسجمهور ونزوئال كه مورد انتقاد شديد مخالفان داخلي، آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي قرار دارد، بار ديگر تاكيد كرد كه تنها حاكم قانوني اين كشــور است. مادورو گفت كه به وزير خارجه ونزوئال دستور داده شرايط مذاكره با مقامات آمريكايي فراهم شود. رييسجمهور ونزوئال خواستار يك گفتوگوي تلفني همزمان با اجالس سران در سازمان ملل در شهريورماه آينده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.