اخراج‌ديپلما‌تهاي‌كوبايي‌از‌واشنگتن

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- پس از اخراج دو ديپلمات كوبايي مســتقر در واشــنگتن، هاوانا اعالم كرد درباره ادعاهاي مطرحشده از سوي آمريكا مبني بر اينكه رويدادهاينامشخصيمنجربهعالئمبيماريهايفيزيكيدرديپلماتهاي آمريكايي مستقر در كوبا شده، تحقيق ميكند.

وزارت امــور خارجه كوبا در بيانيهاي گفت: كوبا هرگز اجازه نداده و نخواهد داد كه خاك كشورش براي اقداماتي عليه ديپلماتهاي منصوب و مورد تاييد يا خانوادههايشان مورد استفاده قرار گيرد. ما بار ديگر بر تمايل خود براي همكاري در شفافسازي اين وضعيت تاكيد ميكنيم. در ادامه اين بيانيه آمده است: ما به محض آنكه در فوريه سالجاري ميالدي از سوي سفارت آمريكا در هاوانا از اين رويدادها مطلع شديم، فورا تحقيقاتي جامع و فوري را در خصوص آنها آغاز كرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.