تنش‌پكن-‌توكيو‌در‌درياي‌ژاپن

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- پس از آنكه مقامهاي دفاعي ژاپن در گزارشــي نسبت به افزايش فعاليتهاي نظامي چين در درياي ژاپن هشــدار دادند، فرمانده نيروي هوايي چين از مانورهاي نظامي كشورش در اين دريا دفاع كرد و گفت آبهاي درياي ژاپن تنها متعلق به توكيو نيست.

ژاپن سهشــنبه گذشته در يك گزارش دفاعي ساالنه هشدار داد كه طي سال 2017 تعداد مواردي كه ژاپن مجبور به گسيل جنگندههايش عليه فعاليتهاي نظامي چين شده ركورد جديدي را نشان داده است و فعاليتهاي نيروي هوايي و دريايي چين در درياي ژاپن روندي افزايشي دارد. حال فرمانده نيروي هوايي ارتش چين به اين گزارش واكنش نشان داده و گفته است درياي ژاپن تنها متعلق به ژاپن نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.