72‌كشته‌در‌سركوب‌تظاهرات‌در‌كنگو

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP گروه ديدهبان حقوق بشــر اعالم كرد در جريان درگيريها ميان معترضان و نيروهاي پليس در جمهوري دموكراتيك كنگو، دستكم 27 نفر از جمله سه نيروي پليس كشته شدند.

اكثريت اين كشتهشــدهها مربوط به پايتخت كنگو بودند. دوشنبه گذشــته اين شهر شاهد تظاهرات يك فرقه جداييطلب به نام BDK عليه رييسجمهور اين كشور بود و اين تظاهركنندگان به يك زندان نيز حمله كردند. گروه BDK يكي از انبوه گروههاي مخالف با كابيال است كه به آشوب در كنگو به سبب خودداري وي از كنارهگيري هنگام پايان حكمش در ماه دسامبر گذشته، تهديد كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.