بازداشت‌۵۳‌روزنام ‌هنگار‌تركيه‌

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC مقامهاي تركيه پنجشــنبه گذشــته دستور بازداشت 5۳ روزنامهنگار و اهالي رسانه را صادر كردند كه به گفته آنها متهم به دست داشتن در كودتاي نافرجام سال گذشته هستند.

بــه گزارش خبرگزاري دولتي آناتولي متهمان گفتهاند از برنامههاي پيامرسان مورد استفاده طرفداران فتحاله گولن، روحاني ساكن آمريكا، براي برقراري ارتباط با يكديگر استفاده ميكردند. در روزهاي اخير ۹ روزنامهنگار از جمله بوراك اكيجي، سردبير روزنامه اپوزيسيون بيرگون در استانبول دستگير شدهاند. انجمن روزنامهنگاران تركيه ميگويد از زمان كودتا تاكنون حدود 150 رسانه توقيف و 0۶1 خبرنگار زنداني شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.