5 هدف بزرگ براي بورس

Jahan e-Sanat - - News -

هادي مومني- مسعود كرباسيان، وزيراقتصادپيشنهاديحسنروحانيبراي كابينه دولت دوازدهم در اولين برنامه كاري خود پنج هدف را به عنوان سياستهاي استراتژيك خود به منظور تحول در بازار سرمايه اعالم كرده است. انتخاب مسعود كرباسيان بهعنوان وزير اقتصاد و جايگزين شدن وي به جاي علي طيبنيا طبيعتا با نگاه و روشهاي متفاوتي همراه خواهد شد كه اين اتفاق ميتواند زمينهساز تغييرات يا اجراي سياستهاي تازهاي در بازار سرمايه و بورس شــود. مسعود كرباسيان سابقه تحصيلي و فعاليت در عرصه بازرگاني و تجارت دارد و يك مدير اجرايي باســابقه استكهحاالدرقامتمسووليسياستگذار به عنــوان وزير اقتصاد دولــت دوازدهم پيشنهاد شده اســت. اين مقام در اولين برنامههاي خود براي بازار ســرمايه پنج هدف بــزرگ را براي اين بازار اعالم كرد. براساس برنامه وي، «توسعه كمي و كيفي ابزارها و نهادهاي مالي در كنار بهبود نقش اركان بازار سرمايه، بهبود نقدشوندگي در بازار ســرمايه، ارتقاي اثربخشي و كارايي نظام نظارتي سازمان، بينالمللي شدن بازار سرمايه و حضور در بازارهاي بينالمللي و توسعه آموزش و فرهنگ سرمايهگذاري و بهبود نظام اطالعرساني در بازار سرمايه بزرگترين اهداف وي اســت. كرباسيان فعال در ابتداي راه قرار دارد و فعال جزييات بيشتري درباره اين اهداف را بيان نكرده و از ســويي ديگر بايد صبر كرد و منتظر ماند تا ببينيم كه آيــا وي ميتواند راي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب كند يا از راهيابي به دولت دوازدهم بازميماند كه البته با توجه به سابقههاي زياد و عملكرد وي در سالهاي اخير، خيلي بعيد است كرباسيان از فيلتر مجلس عبور نكند. در ادامه اين گزارش پنج هدف وي درباره بازار سرمايه را به تفكيك بررسي ميكنيم. توسعه كمي و كيفي ابزارها كرباسيان يكي از اهداف خود براي بازار سرمايه را توســعه ابزارهاي مالي اعالم كرده كه نهتنها سياســت تازهاي نيست بلكه ادامهدهنده يكي از اهداف مهم قبلي است كه طي چند سال اخير و حتي از زمان دولــت نهم اجراي آن آغاز شــده و با شدت بيشتري در حال اجراست اما به هر حال تاييد اين توسعه و بــاور اينكه بايد ابزارهاي مالي تازه در بازار سرمايه ايجاد شود بهخوبي مشخص ميكند كه وزير اقتصاد احتمالي دولت حسن روحاني به خوبي آگاه است كه بايد اهداف توسعهاي خارج از بازار سهام هم در بازار ســرمايه دنبال شود و اين نكته مهمي است.

بهبود نقدشــوندگي در بازار سرمايه

هميشــه يكــي از نقــاط مبهــم و چالشبرانگيز بازار سرمايه و بهخصوص در بخش سهام «نقدشوندگي» است كه كرباسيان به درستي دست روي اصالح و بهبود آن بهعنوان يكي از پنج برنامه اصلي خود گذاشته است. بهبود نقدشوندگي در بازار سرمايه اگر در حقيقت با تحول قابل توجهي مواجه شود همه سرمايهگذاران فعلي و آينده اين بازار ميتوانند با آسودگي رواني بيشتري به فعاليتهاي خود ادامه دهند. اين امر وابسته به حذف يا دستكم كاهش رانت در بازار ســرمايه است. بايد منتظر ماند و ديد كه آياي مرد باتجربه در بدنهاقتصادايرانكهتجربهوشناختخوبي هم از سيستمها و روابط ميان قدرتهاي آشكار و پنهان دارد، ميتواند بازار سرمايه را در مسير حداكثر شفافيت و رونق قرار دهد يا تمايل دارد شــبها بيدردسر به منزل خويش برگردد!

ارتقاي كارايــي نظام نظارتي سازمان

تقريبا همه فعاالن بازار ســرمايه در «بــورس اوراق، فرابورس، بــورس كاال، بورس انرژي» و نهادهاي مرتبط اركان بازار سرمايههميشهانتظاردارندنظارتهادراين بازارها به طور ويژه در بازارهاي معامالتي با حداكثر شفافيت و حساسيت و بدون اعمال سليقه انجام شود. اگر از سهامداران و سرمايهگذاران در بازار سرمايه پرسيده شود كه آيا نظارتهاي فعلي را مورد قبول و كامل ميدانند، قطعا با جوابهاي منفي متنوع و گستردهاي مواجه خواهيم شد و دقيقا به همين دليل است كه مسعود كرباسيان به روشني «ارتقاي كارايي نظام نظارتي سازمان بورس» را يكي از پازلهاي اصلي ايجاد تحول در برنامههاي خود اعالم كرده است. بينالمللي شدن بازار سرمايه جهاني شدن بازار سرمايه ايران، آرزو و هدفي است كه حداقل در 15 سال اخير از سوي همه مقامات اجرايي اين سازمان و وزراي اقتصــاد دولتهاي نهم، دهم و يازدهم بيان شــده و گزينه پيشنهادي حســن روحاني براي دولت دوازدهم به منظــور تصدي صندلــي وزارت اقتصاد نيز آن را يكي از اهداف استراتژيك خود مطرح كرده است. حداقل براي اين هدف بايد دقيقا براي مسعود كرباسيان روشن شود كه با شــعار دادن نميتواند ذرهاي در اين بخش اتفاق تازهاي را شكل دهد و بايد تالشها و البيهاي زيادي در سطح جوامع بورسي دنيا صورت گيرد تا سازمان بورس ايران را جدي بگيرند و بهعنوان يك بازيگر ارزشمند به اندازه خودش در سطح منطقهدرسياستگذاريهاسهممناسبيرا به كشور ما نيز اختصاص دهند.

فرهنگســازي و بهبود نظام اطالعرساني

«فرهنگســازي و بهبــود نظــام اطالعرســاني» آخرين برنامه اعالمشده كرباسيان براي بازار سرمايه است. اما اين دو موضوعازجملهپاشنهآشيلهايهميشگي اين بازار در سطح جامعه و رسانههاست. اساسا فرهنگسازي طي سالهاي اخير در بازار سرمايه ايران براي مردم و عالقهمندان به ســرمايهگذاري، به ساخت چند تيزر تلويزيوني با هزينههاي ميلياردي بدون هدف و سوالبرانگيز، چاپ و انتشار كتب، برگزاري نمايشــگاههاي متفاوت و بدون انسجاموزمانبنديمدونساالنهوبرگزاري معدودهمايشهايعموميكهتعدادشاناز انگشتان يك دست هم كمتر بوده، محدود شده است. در بحث اطالعرساني نيز با عدم شفافيتهاي زيادي در بين بدنه و ارتباط با رسانهها در بازار سرمايه روبهرو هستيم كه حتي تغيير روساي سازمان بورس نيز نتوانسته اين مسير اشتباه و پر از ابهام را در بازار ســرمايه ايران بهبود بخشد. بايد اميدوار بود كه كرباسيان و تيم اجرايي وي بتواند درصورت انتخاب شدن به عنوان مرد اول اقتصاد ايران اين معضل هميشگي را برطرف كند تا به صــورت حقيقي بازار سرمايه ايران در داخل يك گوي شيشهاي قرار داشته باشد و هيچ گونه ابهامي در آن ناديده يا پنهان نشود. در آنسو با ارتقاي فرهنگسازي،مردمايراننيزسهمبيشتري در بازار سرمايه داشته باشند تا نقدينگيها در سطح جامعه به سمت بازار سرمايه نيز كشيده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.