عملكرد سبز بازار دوم

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- هفته گذشــته نخســتين عرضه اوليه فرابورس در ســال 96 رقم خورد كه اين عرضه مربوط به يك شركت يكصد ميليارد ريالي از گروه ارتباطات و اطالعات بود. با عرضه 10 درصد از سهام شركت مبينوانكيش (معادل 10 ميليون سهم اين شــركت) در نماد «اوان» به روش ثبتســفارش، عرضههاي اوليه در سال گذشته استارت خورد. در اين عرضه ركــورد تعداد نفرات شــركتكننده در عرضههاي اوليه شكسته شــد بهگونهاي كه بيش از 82 هزار نفــر در اين عرضه حضور داشــتند. در جريان عرضــه اوليه مبينوانكيش هر سهم اين شركت 3470 ريــال قيمت خورد. در هفته منتهي بــه 20 مردادماه همچنين عرضه عمده 7/08 درصد از ســهام غيرمديريتي شــركت پتروشــيمي مارون در نماد «مارون4» در بازار دوم فرابورس صــورت گرفت. در همين حال دادوستد يكهزار و 24 ميليون ورقه بهادار بــه ارزش چهار هزار و 587 ميليارد ريال در 183 هزار دفعه معامالتي در بازارهاي فرابورس، منجر به افزايش 4 و 51 درصدي حجم و تعداد دفعات مبادالت و كاهش 35 درصدي ارزش معامالت شــد. نبايد فراموش كرد كه اين ارقام مربوط به چهار روز معامالتي در هفته گذشته است در حالي كه هفته گذشته پنج روز كاري را پشــت ســر گذاشتيم. بازارهــاي دوم و پايــه در اين هفته عملكرد سبزي را به ثبت رساندند و در مقابل ساير بازارها با كاهش حجم و ارزش مبادالتي مواجه شدند. به اين ترتيب با جابهجايــي 484 ميليون ســهم بــه ارزش يكهــزار و 118 ميليارد ريال، حجم و ارزش مبادالت در بازار دوم نسبت به هفته گذشته بــه ترتيــب 35 و 2 درصد افزايش يافت. در بازار اول نيز ســهامداران 88 ميليون سهم را دست به دست كردند كه ارزش 147 ميليارد ريالي را رقم زد. حجــم و ارزش مبادالت در بازار اول در مقايسه با هفته قبل بالغ بــر 50 درصد كاهش يافت كه اين كاهش تحت تاثير تعطيلي يكي از روزهــاي كاري اين هفته نيز بود. مبادلهگران همچنين 437 ميليون ســهم به ارزش 951 ميليارد ريال را در تابلوهــاي معامالتي بازار پايه جابهجــا كردند كــه حجم و ارزش مبــادالت اين هفته رشــد كمتر از 10 درصدي را نشان ميدهد. تغيير مالكيــت 15 ميليون ورقه به ارزش دو هــزار و 370 ميليــارد ريال نيز نتيجه نقلوانتقالهاي صورتگرفته در بــازار ابزارهاي نويــن مالي بود كــه حجم و ارزش مبــادالت اوراق بدهي و تسهيالت مسكن با كاهش روبهرو شد و در مقابل صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله مبادالت مثبتي را به ثبت رســاندند. به اين ترتيــب دو ميليــون ورقه بدهي به ارزش يكهزار و 944 ميليارد ريال و ســه هزار ورقه تسهيالت مسكن بــه ارزش 233 ميليــارد ريال بين خريداران و فروشــندگان دست به دست شــد. در تابلوي صندوقهاي ســرمايهگذاري قابل معامله نيز 12 ميليون ورقه به ارزش 193 ميليارد ريال نقلوانتقال يافت كه حجم اين مبادالت 11 درصد و ارزش آنها 17 درصد رشد داشت. هفته گذشته گروه فلزات اساسي با در اختيار گرفتن 21 درصــد از ارزش كل معامالت خرد بازار ســهام و اختيار سهام، جايگاه نخست را در ميان صنايع فرابورسي به خود اختصاص داد و جايگاه بعدي به لحــاظ ارزش معامالتي به گروه حملونقل، انبــارداري و ارتباطات اختصاص يافت. عنوان گروههايي از جمله انبوهسازي، امالك و مستغالت، اطالعــات و ارتباطــات، محصوالت غذايي و آشاميدني جز قند و شكر و گروه سرمايهگذاريها را ميتوان در فهرســت 10 صنعت برتر فرابورسي ديد. در نهايت شاخص كل فرابورس كه در نخســتين روزهاي مبادالتي اين هفته روندي افزايشي را به ثبت رســاند، در روزهاي پاياني با كاهش مواجه شد و در ارتفاع 924 واحدي مبادالت اين هفته را خاتمه بخشيد و به استقبال آخرين هفته مبادالتي مردادماه رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.