تقويت آرامش سهامداران

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- بازار ســهام اين روزها با روندي مثبت معامالت خود را ادامه ميدهد. آمار معامالت هفته گذشته نيز نشان ميدهد كه سهامداران هرچند با حجم و ارزش كمي مشغول دادوستد در بازار هستند اما به هر حال كليت خريد و فروش سهام، ارزش بازار و فضاي فعلي تاالر شيشهاي مثبت و اميدواركننده است. در آنسو آرام بودن فضاي اقتصادي ايران و جهان و تحوالت سياســي بدون حاشيه در فرآيند آغاز به كار دولت دوازدهم نيز به خوبي به تقويت اين شرايط در بورس كمك كرده و باعث شده سرمايهگذاران با كمترين دغدغه و نگراني به معامالت بپردازند. در سويي ديگر درباره تحوالت و روند معامالت بورس در هفتهاي كه گذشت بايد گفت هفته سوم براي سهامداران در تاالر شيشهاي كه اولين روز آن بهخاطر مراسم تحليف رياست جمهوري تعطيل بود، روزهاي آرام و كمنوساني را رقم زد. شــاخص بورس در هفته گذشته شاخص بورس در كانال 81 هزار واحد باقي ماند. براســاس آمار موجود نماگر در حالي كه در ابتداي هفته به رقم 81 هزار و 384 واحد رسيده بود در انتهاي هفته معامالتي گذشته با يك روز افت و چهار روز رشد در مجموع با 195 واحد افزايش به 81 هزار و 579 واحد رسيد. در آنسو يك عرضه اوليه در فرابورس كه در روز چهارشنبه 18 مردادماه در بازار فرابورس صورت گرفت هيجان خوبي را در بازار سهام ايجاد كرد و نماگر با 265 واحد رشد روبهرو شد. ارزش بازار هم در هفتهاي كه گذشــت با اندكي افزايش از 320 هزار ميليارد تومان به ميانههاي محدوده 321 هزار ميليارد تومان رســيد. به هر روي امروز اولين روز معامالتي بورس در هفته چهارم مردادماه است و احتمال آنكه معامالت از مسير متعادل خود خارج شود بعيد است و بايد در فضاي مثبــت و آرام فعلي در انتظار رونق هرچه بيشــتر بورس و تحرك معامالتي بيشتري از سوي سهامداران باشيم. بر اساس اين گزارش، در پايان معامالت هفته منتهي به 18 مردادماه 69، شــاخص كل نســبت به هفته قبل با 0/4 افزايش روبه رو شد. به گزارش بورس تهران، در پايان معامالت هفته منتهي به 18 مردادماه 69، شاخص كل با 313 واحد افزايش نسبت به هفته قبل به رقم 81579 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 236 واحد افزايش به رقم 57173 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 596 واحد افزايش عدد دحاو177753 را تجربه كرد و به ترتيب با 0/414 و 0/34 درصد افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در چهار روز كاري هفته سوم مردادماه 69، ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 7834 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل 19/4 درصد كاهش يافته است. در ضمن تعداد 2584 ميليــون انواع اوراق بهادار در بيش از 182 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 28 درصد و 27 درصد كاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد. اين درحالي است كه تعداد 16 ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيــش از 171 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و با 72 درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.