فشار امارات به سهامداران غربي بهخاطر قطر

Jahan e-Sanat - - News -

امارات متحده عربي آن دسته از بانكهــاي غربي كه قطريها در آن ســهام قابل توجهي دارند را از ادامه فعاليت در پروژههــاي دولتي خود محروم كرد. به گزارش راشاتودي اين سياستگذاري در جهت تشديد كردن تحريمهاي عربي عليه قطر است. اين بانكها شــامل «كرديت سوييس»، «دويچهبانك» و «باركليز» هستند و از ايــن پــس در پروژهاي دولتي امــارات در ابوظبي مجــوز دريافت نخواهنــد كرد. در حال حاضر «قطر هولدينــگ» بزرگترين ســهامدار بانك «باركليز» بريتانياست و ميزان سهام فعلي اين مرجع سرمايهگذاري قطر تقريبا شش درصد است «قطر هولدينگ» در «كرديت سوييس» هم با سهام 4/24 درصد بهعنوان دومين ســهامدار بزرگ ايــن بانك اروپايي شناخته ميشود. عالوه بر اين حامد بن جاسم بن جابر الثاني، سياستمدار سابق قطري با داشتن 4/07 درصد سهام در «دويچهبانك» آلمان، عنوان سومين سهامدار بزرگ اين بانك را به خود اختصاص داده اســت. البته بخشي از اين تصميم اماراتيها به اين دليل است كه اين بانكهاي اروپايي با درخواســت جديد وام «شــركت ملي نفت ابوظبي» موافقت نكردند. اين شــركت درخواســت داده بود ســقف اعطاي وام در پروژههاي اين شركت در امارات تا پنج ميليارد دالر افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.