رونمايي‌از‌تاز‌هواردها

Jahan e-Sanat - - News -

«جهانصنعت»-هفدهمينضيافت خودروســازان برتر كشور روز گذشته با معرفي چند «تازهوارد» و «بهروزرساني چند محصول» در مشهد به پايان رسيد؛ ضيافتي كه نام «بزرگترين نمايشگاه خودروي كشــور» را يدك ميكشد و نشــاندهنده دورنماي يكســاله بازار خودروي ايران اســت. آوردگاه خودرو و صنعت قطعهسازي خودروي مشهد امســال با يك غايب بزرگ برگزار شد هرچند خبر نبــودن ايرانخودرو براي رقباي داخلياش خوشايند بود اما آمارها نشانميدهدكهبازديدواستقبالمردمي ازايننمايشگاهنسبتبهسالهايگذشته كاهش داشته است.

در نمايشگاه امسال سايپا كه در غياب ايرانخودرو بيرقيب مانده بود با معرفي رسمي«برليانس3C»جايخاليمعرفي خودروهاي جديــد را پر كرد. خودروي 57 ميليون توماني سايپا با قرار گرفتن در بازه قيمتي «خودروهاي اقتصادي» نبض نمايشــگاه را در اختيار داشت و انتظار ميرود در بازار نيز همين اقبال را داشتهباشد.اينخودروسازداخليازسوي ديگر با توليد دو مدل گيربكس اتومات روي «كوييك» و «ســاينا» قلب تپنده خودروهاي خود را بهروزرساني كرد. گروه بهمن نيز پيشفروش فاو بسترن03B را با قيمت نهايي ۸5 ميليون و 7۶۳ هزار و 00۲ تومان آغاز كرد.

اين نمايشــگاه كه كار خود را از ۶1 مرداد آغاز كرده بود، با حضور051شركت خودروساز، واردكننده و قطعهساز به مدت پنجروزفعاليتكرد.درنمايشگاههفدهم شــركتهاي خودروســاز و واردكننده همچون گروه بهمن، سايپا، پارسخودرو، عظيمخودرو، كارمانيــا و پارسخودرو، نگينخودرو، مديرانخودرو، آرينموتورز وسنگينوزنهايجادهمخصوصحضور داشتند. برليانس،پرچمدارسايپا گروه خودروسازي سايپا و سايپاديزل بههمراهشركتهايتامينكنندهقطعات وابسته، يك ســالن نمايشگاه را بهطور كامل به خود اختصاص داده بودند. سايپا با خودروهايي نظير سايپا كوييك و ساينا و ساينااتوماتيك در اين نمايشگاه حضور يافت. پيشفروش خودروهاي ســايپا، ســاينا اتوماتيك و خودروي كوييك از شهريورماه امسال آغاز خواهد شد. طبق اعالم مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، خودروي كوييك بازه قيمتي بين ۳۳ تا 40 ميليون تومان خواهد داشت.

همچنين پارسخــودرو از خودروي برليانس كراس 3C، براي چندمينبار و اينبار با حضور جمالي، مديرعامل سايپا رونمايي كرد. پيشفروش اين خودرو از ۲۲ مردادماه و پس از پايان نمايشــگاه مشهد آغاز خواهد شد.

همچنينشركتسايپاسيتروئن،بادو خودروي سدان سيتروئن C4 و6C در نمايشگاهحضوريافتهبودكهگمانميرود به زودي قصد عرضه اين محصوالت را در بازار داشته باشد. هر دو خودرو از يك پيشرانه ۶/1 ليتري مجهز به توربوشارژ (مشابه پيشرانه پژو ۸00۲) بهره ميبرند كــه حداكثر قدرت 5۶1 اســببخار و حداكثر گشتاور04۲ نيوتنمتر را از طريق يك گيربكس شش سرعته اتوماتيك به محور جلوي خودرو منتقل ميكند. هر كدام از اين دو ســدان از امكانات رفاهي بسيار خوبي بهره ميبرند كه در صورت عرضه در بازار، كار براي رقباي كرهاي آنها دشوار خواهد شد. حال بايد ديد شركت سايپا سيتروئن پس از فروش ناموفق دو نسل از5C، چه سياستي براي عرضه اين دو محصول در نظر دارد.

در غرفه چانگان نيز سايپا خودروي كــراس اوور CS75 را بــراي اولينبار به نمايش گذاشــت. همچنين در كنار 57SC،چانگانايدو Xt نيزحضورداشت كه در نمايشگاه تهران شاهد آن بودهايم. در ســوي ديگر اين غرفه نيز خودروي كوچكچانگان ineBweN،نظرخيلي از بازديدكنندگان را به خود جلب ميكرد. در بخش خودروهاي باري، سايپا با وانت پادرا و دركا حضور يافته بود.

در اين نمايشگاه از خودروي برليانس كراس شــركت ســايپا كه قرار است با قيمت75/5 ميليون تومان روانه بازار شود رونمايي شد. مديرعامل سايپا در جريان بازديد از نمايشگاه بينالمللي خودروي مشهد و رونمايي از خودرو برليانس3C از آغاز پيشفروش اين خودرو از۲۲مردادماه خبر داد و گفت: پرايد زودتر از موعد مقرر براي اجراي استانداردهاي ۳۸گانه از رده خارج ميشود.

مهدي جمالي با اشاره به اينكه قيمت نهايي اين خودرو 57/5 ميليون تومان تعيين شده است، گفت: در پي تبليغات انجامشــده تقاضاهاي زيادي براي اين خودرو ارائه شده است كه در اين راستا از واحد توليد تقاضا كردهام بهگونهاي عمل كنند كه پاسخگوي تقاضا باشند تا شاهد تشكيلصفبراياينمحصولمانندساير محصوالتنباشيم.

به گفتــه او، موتور اين خودرو توربو 00۶1سيسي خواهد بود.

از پيشفروش كوييك تا خروج پرايد

مديرعامل سايپا با بيان اينكه به زودي و حداكثر تا اوايل شهريورماه پيشفروش خــودروي كوييك را آغاز خواهيم كرد، تصريح كرد: اين خودرو آبانماه وارد بازار ميشودومطالعاتدرزمينهقيمتگذاري در حال انجام است بهطوري كه همزمان با آغاز پيشفروش، قيمت را به صورت قطعي اعالم ميكنيم تا مشتريان بتوانند به راحتي خريد كنند.

وي در ادامه درباره مسايل مطرحشده درزمينهتحقيقوتفحصمجلسشوراي اسالمي درباره قيمت پرايد گفت: با وجود ميل باطني خودم به دليل اينكه پرايد متعلق به اقشار كمدرآمد است و بخشي از درآمد خانوارهاي ايراني را تامين ميكند، قصد دارم به صورت خودجوش و پيش ازاينكهزماناجراياستانداردهاياجباري ۳۸گانه در تاريخ اول ديماه79 برسد، اين خودرو را از بازار خارج كنم.

جمالي درباره نگراني مردم نسبت به جايگزينيپرايدبايكمحصولديگراظهار كرد: در گروه سايپا مطالعات خوبي انجام شده و محصوالتي طراحي شده تا بتواند پاسخگوي نياز اين اقشار باشد.

مديرعامل گروه ســايپا در ادامه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت قرارداد رنو خاطرنشانكرد:قراردادجديدرنوارتباطي بهسايپانداردالبتهتازمانيكهمحصوالت ال09و بي09 توليد شود، همكاري ما با رنو ادامــه دارد. وي با بيان اينكه رنو از شركاي خوب ماست و اگر بتواند شرايط ما را بپذيرد، همكاري ما در آينده با اين خودروساز ادامه پيدا خواهد كرد، تاكيد كرد: صادرات 0۳درصدي و داخليسازي 70 درصدي از جمله شروط ماست. گلسرسبدبهمنموتور گل سرسبد محصوالت بهمنموتور، Havval نام دارد، اين خودروساز نيز روي محصول تازه خود مانور زيادي داده بود. با خودروي پيكاپ كاپرا ۲ و بسترن B30F و مزدا ۳ جديد حضور يافت. همچنين روي ديوار، يك عكس از محصول جديد اين گروه به صورت نمادين قرار داشت كه روي آن شــعار ‪Have all‬ را نوشته بود كه اشــاره به نام خودرو Havval دارد. خــودروي كاپرا ۲ با تغييرات ظاهري و زيباشدننمايجلووتغييراتبسيارزياد داخليكابين،رقيببسيارسرسختيبراي خودروي ريچ پارسخودرو خواهد بود.

همچنيندراينخودروانتخابحاالت رانندگي گيربكس به صورت الكترونيكي اســت. گروه بهمن در اين نمايشگاه از محصــول جديد خود، يعني بســترن B30F نيز رونمايي كرد و قيمت آن را 5۸/۳00/000 اعالم كرد. اين خودرو با يك پيشرانه ۶/1 ليتري قادر است 107 اسببخار قدرت را توليد و از طريق يك گيربكس ششدنده اتوماتيك، اين نيرو را بــه محور جلوي خودرو منتقل كند. در امكانات مناسب و طراحي خوب، اين خودرو رقيب سرسختي براي چري آريزو 5 و امويام 550 خواهد بود.

از كارمانيا چه خبر

شــركت كارمانيا كه مونتاژكننده محصوالت BYD چين است، در اين نمايشــگاه با خودروهــاي S6 و F3 و E6 حضور يافت. اين شــركت قيمت قطعي F3 را 49/5۸0/000 اعالم كرد و پيشفروش آن با سود قطعي۸1 درصد و تحويل دي و بهمن و اسفند را آغاز كرد. گل سرسبد مديرانخودرو گل سرســبد محصوالت مديران، چري تيگو 7 بود كه چندي پيش در هتل اسپيناس پاالس تهران رونمايي و قيمت آن مشخص شد. در كنار اين خــودرو، چري تيگــو 5 و آريو 5 نيز حضور داشتند. از محصوالت امويام نيز خودروهاي X22 و X33 و 110 و 51۳ حضور داشتند كه اين شركت شــرايط فروش ويــژه را براي عرضه محصوالتش در اين نمايشگاه در نظر گرفته بود.

رونمايي از غول كوهي عظيم خودرو

همچنين صنايــع توليدي عظيم خودرو در نمايشــگاه خودروي مشهد از اولين محصول وارداتي خود رونمايي كرد.

ســاوانا شاسيبلندي از كالس ميد ســايز در ســگمنت زير 00۲ ميليون تومان بازار از ساختههاي كمپاني فوتون چين است كه اولينبار در سال ۲014 در نمايشگاه گوانگژوي چين رونمايي شد.

اين خودرو به پيشرانه ۲ ليتري ۶1 سوپاپ مجهز به توربو و سيستم پاشش سوخت مستقيم به قدرت بيشينه 41۲ اســببخار و گشتاور 0۲۳ نيوتون متر مجهز است.

سيستم دو ديفرانسيل اين خودرو از گيربكس ششســرعته ZF آلمان و گيربكس كمكي بورگ وارنر آمريكا بومي شده در چين تشكيل شده است. تولد پسر «بهمن» در مشهد بهمنموتور نيز در نخستين ساعات آغازبهكارهفدهميننمايشگاهبينالمللي مشهد از B30 رسما رونمايي كرد.

قيمتمحصولجديدبهمنموتوركه متعلق به FAW چين است،۸5 ميليون و 7۶۳ هزار تومان اعالم شد.

حضور جهان نويــن آريا با ۲ مدل نيسان

شــركت جهان نوين آريا به عنوان نماينده فروش نيســان در ايران، با دو شاسيبلند خود يعني جوك و ايكس تريل در اين دوره نمايشــگاه خودروي مشهد حاضر شده است.

نيســان ايكــس تريل بــه عنوان شاسيبلندي متوسط و نيسان جوك به عنوان شاســيبلندي كامپكت، دو محصولي هستند كه اين روزها توجه خريداران در بازار خودروهاي شاسيبلند را به خود جلب كردهاند. شركت پاكرو نيز كه ارائهدهنده محصوالت هيبريد هيونداي در ايران است، با تنها محصول خود يعني سوناتا هيبريد كه در سه تيپ عرضه ميشود حضور داشت. توليدات گروه خودروسازان بم خودروسازان بم با خودروي جيلي ،GC6 در نمايشــگاه مشــهد حضور پيدا كرده بود. اين خودروي ســدان با پيشرانه5/1 ليتري در كنار يك گيربكس اتوماتيك چهاردنده، يكي از ارزانترين خودروهاي سدان اتوماتيك موجود در بازار است.

قيمت در نظر گرفته شــده براي فــروش 47/۸00/000 بــود كه در نمايشگاه با شرايط ويژه نيز به فروش ميرســيد. اين خودرو رقيب بسيار ســختي براي تندر پالس و برليانس H330 و H230 خواهد بود و با توجه به قيمت مناسب پيشبيني ميشود با اســتقبال نسبتا خوبي از سوي مردم مواجه شود. كولئوس810۲ رونماييشد نگينخودرونمايندهفروشمحصوالت رنو در ايران هم در نمايشــگاه مشهد با خودروهاي كولئوس ۸10۲ و تليسمان و داستر 4WD و 2WD و رنو سيمبل حضور داشــت و طي مراسمي هم در جمعي از خبرنــگاران، روز خبرنگار را جشنگرفت.

دورهميمحصوالتهيوندايدر غرفهكرمانموتور

كرمانموتور با طيف گستردهاي از محصوالت خــود در هفدهمين دوره نمايشگاه خودروي مشهد حضور پيدا كرد. از محصوالت چيني جك و ليفان گرفته تا انواع مدلهاي جديد هيونداي در غرفــه كرمانموتــور در معــرض نمايش قرار گرفتهاند و بازديدكنندگان ميتوانند بهطور كامل با اين محصوالت آشنا شوند.

كرمانموتور با دستي پر در نمايشگاه خودروي مشهد حضور پيدا كرد. يكي از جديدترين محصوالت اين خودروســاز جك3S استكهپيشازايندرنمايشگاه خودروي شيراز به نمايش درآمده بود و قيمتگذاري شــده بود. اين كراساوور كامپكت در نمايشگاه خودروي مشهد نيز مورد توجه عالقهمندان قرار گرفته است و عالقهمندان ميتوانند از نزديك با قابليتها، امكانــات و ويژگيهاي آن آشنا شوند.

آرين موتور و تخفيف ويژه يك درصدي

آريــن موتــور نماينــده رســمي ميتسوبيشــي موتورز ژاپن در ايران، با انواع محصوالت جديد خود به مشــهد آمد. ميتسوبيشي ASX جديد، ميراژ فيس ليفت، اوتلندر ۲017 و لنســر با شرايط فروش ويژه در نمايشگاه مشهد فروختهميشود.

به مناسبت جشــن يكصد سالگي ميتسوبيشي موتورز، شركت آرين موتور براي خريداران در نمايشــگاه مشــهد، تخفيف ويژه يك درصدي بر قيمت پايه كليه محصوالت در خريدهاي نقدي و اقساطي در نظر گرفته شد.

مديا موتورز در انديشه جذب مشتري

مديا موتورز نماينده شــركت امجي در نمايشگاه مشهد با خودروهاي امجي GT و كــراساوور امجــي GS حضور پيــدا كرد. اين شــركت بــراي فروش بيشتر محصوالتش شرايط فروش ويژه نمايشگاهي را در نظر گرفته بود تا بتواند مشتريان اين ســگمنت خودروها را به سمت خود جذب كند. رامكخودرو درعين حــال رامكخودرو نماينده فروش محصوالت شركت سانگيانگ كره، در نمايشگاه مشهد۶9 با خودروهاي سانگ يانگ كوراندو710۲ و سانگيانگ تيوولي حضور يافت.

كوراندور ۲017 در واقع فيسليفتي از نسل قبلي اين خودرو است كه شاهد تغييراتي در چراغها و قسمتهاي ديگر اين خودرو هســتيم. عرضه اين خودرو هم توسط رامكخودرو در اين نمايشگاه آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.