غني شدن تجارت و افزايش صادرات در دوره شريعتمداري

Jahan e-Sanat - - News -

پارسينه- رييس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه محمد شريعتمداري گزينه مناسبي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: ايشان تجربيات ارزندهاي در حوزه صنعت و تجارت دارد و قطعا در دوره وزارت ايشــان در اين وزارتخانه، شاهد غني شدن بخش تجارت و افزايش صادرات خواهيم بود.

علياكبري،نمايندهبجنورددرمجلسشوراياسالميبااشارهبهمعرفي محمد شريعتمداري از سوي رييسجمهور به مجلس براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آقاي شريعتمداري گزينه مناسبي براي اداره وزارتخانه است و انتخاب ايشان در مقايسه با وزير قبلي اين وزارتخانه، حركتي رو به جلو تلقي ميشود.

وي افزود: با توجه به تجربيات هشــت ســاله آقاي شريعتمداري در وزارت بازرگاني و سوابق ديگري كه دارد، قطعا در وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق خواهد بود.

رييس كميسيون كشــاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه بنا داريم به دولت كمك كنيم، افزود: برجوانگرايي كردن كابينه نظر و تاكيد داريم كه انتخاب آقاي شريعمتداري در مقايسه با وزير سابق در همين راستا بوده چراكه ايشــان همان تجربيات را با استفاده از تواناييهاي خود و نيروي جوان و چابكي به ســمت سياستهاي مثبت و تحقق اهداف وزارتخانه پيش خواهد برد.

اكبري با اشاره به ظرفيتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشهاي صنعت، معدن و تجارت از هم تفكيكناپذير هستند و قطعا در زمان مسووليت شريعتمداري در اين وزارتخانه حوزه تجارت نسبت به گذشته غنيتر خواهد بود.

ويبااشارهبهمقبوليتشريعتمداريدربيننمايندگانمجلس،تصريح كرد: فكر ميكنم آقاي شريعتمداري در كسب راي اعتماد مجلس مشكلي نخواهد داشت و راي اعتماد مجلس را كسب خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.