شكايت غيرحضوري كارگران ممكن شد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- معــاون روابط كار وزير تعاون با اشاره به اينكه امكان ثبت دادخواستها، ثبت هرگونه شكايت و طرح دادخواست توسط كارگران بدون مراجعه حضوري به مراجع حل اختالف در سامانه قرارداد وجود دارد، گفت: امكان شناسايي و ساماندهي قراردادهاي كار فراهم ميشود.

احمد مشيريان، درباره تعداد قردادهاي موقت گفت: براساس قانون قرارداد ميتواند كتبي يا شفاهي باشد، بنابراين بخش شفاهي قرارداد اگر موقت باشد، آمار مشخصي ندارد.

وي ادامه داد: براســاس قانون يك نسخه قراردادهاي موقت بايد به دســت اداره كار ميرسيد كه تاكنون در اين زمينه كوتاهي شده است اما با رونمايي سامانه قرارداد كار تمام قراردادها اعم از شفاهي و كتبي و كوتاهمدت در اين سامانه ثبت ميشود.

معاون روابط كار وزير تعاون بيان كرد: اقدام وزارت كار در راهاندازي اين ســامانه گام بلندي در جهت افزايش رضايتمندي تشــكلهاي كارگري و كارفرمايي و تحقق بخش اعظمي از مطالبات آنها در حوزه روابط كار است.

وي افزود: اين ســامانه از چند زيرسامانه مختلف تشكيل شده كه از جمله آنها ميتوان به زيرسامانه جامع ثبت دادخواست، بررسي مشاغل سخت و زيانآور، حفاظت فني و ايمني، آموزش ايمني نيروهاي كار، بيمه بيكاري و حمايت از مشاغل، شناسايي واحدهاي مشكلدار، بازرسي كار، شوراهاي سازش، ثبت و تاييد و پيگيري قراردادهاي كار، بيمه كارگران ساختماني و طبقهبندي مشاغل اشاره كرد.

مشيريان گفت: اين سامانه ثبت دادخواستها، ثبت هرگونه شكايت و طرح دادخواســت توسط كارگران را بدون مراجعه حضوري به مراجع حل اختالف امكانپذير ميكند. همچنين سامانه مذكور ضمن تفكيك نوع قراردادهاي كار اعم از دائم و موقت، زمينه شناســايي و ساماندهي قراردادهاي كار را فراهم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.