توسعهاقتصاديدرگروتوجهبهصنايعكوچك

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگارانجوان -وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صنايع كوچك سهم 95 درصدي در صنعت دارند و از اينرو توسعه اقتصادي در گرو توجه به اين بخش است.

محمدرضا نعمتزاده، درخصوص نقش صنايع كوچك در اقتصاد ايران گفت: بيش از 95 درصد بخش صنعت از صنايع كوچك و متوسط يعني بنگاههايي كه زير 100 نفر شاغل دارند، شكل گرفته است.

وي افزود: اين صنايع در بخشهاي مختلف از جمله صنايع دانشبنيان كه جزو اولويتهاي ماست، فعال هستند و در واقع رابط بين جامعه و صنايع بزرگ بهشمار ميروند. بهطور مثال در صنعت خودروسازي تامين برخي قطعات توسط واحدهاي توليدي كوچك و متوسط انجام ميشود.

به گفته وزير صنعت معدن و تجارت، صنايع كوچك نقش مهمي در توسعه و رشد اقتصادي دارند و در ايران ظرفيت اين بخش بسيار مناسب بوده بهطوريكه فقط در صنعت پتروشيمي بيش از 10 هزار واحد كوچك و متوسط وجود دارد كه ميتوان از اين ظرفيتها براي تامين نيازهاي داخل استفاده كرد.

نعمتزاده با بيان اينكه صنايع كوچك در بســياري از كشــورهاي صنعتي پيشران اقتصاد است، گفت: در ايران نيز با توجه به ظرفيتهاي موجود، اين بخش ميتواند كمك شــاياني به توليد ناخالص داخلي و توسعه اقتصادي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.