بيش از ۶۹ درصد بنگاههاي حوزه صنعت كشور SME ها هستند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- مديرعامل ســازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايــران گفت: SME ها بيش از ۶9 درصــد بنگاههاي حوزه صنعت كشور هستند.

علي يزداني از اشــتغال بيش از يك ميليون و 00۳ هزار نفر در كل صنايع كوچك كشور خبر داد.

وي در همايش بزرگداشت 1۲ مردادماه، روز حمايت از صنايع كوچك عنوان كرد: پيگيريهاي دلسوزانه مهندس نعمتزاده كه خود سابقه بيش از 50 ساله در توليد و تجارت دارد، در حوزه توليد، اشتغال و حمايت از صنايع قابل تقدير است.

يزداني با اشاره به اينكه 1۲ مرداد ۳9 در شوراي فرهنگ عمومي به عنوان روز حمايت از صنايع كوچك به تصويب رســيد، گفت: در اولين مراسم بزرگداشت اين روز، مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجاني به عنوان مهمان ويژه حضور داشت.

وي SME ها را بيش از ۶9 درصد بنگاههاي حوزه صنعت دانست و افزود: بيش از يك ميليون و 00۳ هزار نفر در كل صنايع كوچك كشور و حدود 00۸ هزار نفر در شهركهاي صنعتي مشغول كار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.