جديدترين آمار فروش فيلمهاي روي پرده

Jahan e-Sanat - - News -

آمار فروش فيلمهاي جديد سينمايي در حالي اعالم شد كه «نهنگ عنبر ۲» به فروش بيش از ۰۲ ميليارد تومان دست يافته است.

غالمرضا فرجي- مدير پخش حوزه هنري- در گفتوگو با ايسنا درباره ميزان فروش فيلمهاي «فصل نرگس» و «بيست و يك روز بعد» كه اكران آنها به تازگي شروع شده است بيان كرد: فيلم سينمايي «فصل نرگس» به كارگرداني نگار آذربايجاني با ۵۱ سالن، در دو روز ۸۱ و ۹۱ مردادماه به فروش ۵۱ ميليون تومان رسيد و «بيست و يك روز بعد» هم تاكنون ۵۲۱ ميليون تومان در ۰۲ سالن تهران و ۰۶ ميليون تومان در ۴۲ سالن شهرستانها فروش داشته كه در

اين روزها كاخ سعدآباد مهيا شده تا ميزبان روايتي عاشقانه از فردوسي باشد؛ پروژهاي با نام «سي» كه آن را كنسرت نمايش ميدانند. «ســي» را آواز همايون شجريان، نواي ساز ســهراب پورناظري و بازي صابــر ابر، بهرام رادان، سحر دولتشــاهي، دلنيا آرام، مهدي پاكدل، بانيپال شــومون و حسين صوفيان پيش ميبرد.

ســهراب پورناظري ميگويد: شــاهنامه را بخوانيــد تا بدانيد چه بر ما گذشــت كه نتوانســتيم تاب بياوريم و رستم و اسفنديار و زال و رودابــه و ســهراب را به روي صحنه كارمان كشانديم.

در فضاي باز كاخ ســعدآباد، ســمرقند، بخارا، بلخ، زابلســتان، سيســتان، خوارزم، هرات، سمنگان، آذرآبادگان، ري، بدخشان، نيمروز، تيســفون و مرو، گوشهاي را به خود اختصاص داده تا مخاطبــان اين اجرا را در خود جاي دهند.

همايــون ميخواند «آغــاز» را و آن، اين است: «ســاز بيتاب است اين قصه شنيدن دارد/ شرح اين واقعه ديدن دارد/ وقت، وقت سفري شيرين است/ نقل ايران و كهنآيين است/ قصه كوتاه كنم/ نوبت قصه رودابه و زال است امشب/ خواب آسوده آسوده محال است امشب/ زال، پرورده سيمرغ فلك پيما/ كه شود رستم از او پيدا/ در پي ديدن يار است...»

منجم (صابر ابر) وارد صحنه ميشود كه ۰3 سال است تبعيد شده... منجم ميگويد: «شايد امشب، آن شب عجيبان غريبان است، ماه امشب از آسمان به زمين ميافتد...»

قصه بــا ورود زال (بهــرام رادان) همراه ميشــود... زال به شــوق وصال معشوقش رودابه (ســحر دولتشاهي) كه نواده ضحاك اســت، قدم در راه گذاشــته... اين دو نديده و از روي شــنيدهها عاشق يكديگر شدند... سيمرغ به هيچ پيغام زال براي ياري در اين راه پاسخ نداده.

ســهراب پورناظري همراه زال است، در قامت نشانه يا فرســتادهاي از سيمرغ كه با ســازش به زبان اين پرنده افسانهاي سخن ميگويد فرزند سام را همراهي ميكند.

زال بيتاب از نرســيدن است و شجريان ميخواند: «هرچه كويت دورتر، دل تنگتر، مشتاقتر/در طريق عشقبازان مشكل آسان كجا» مجموع به رقم ۵۸۱ ميليون تومان ميرسد.

وي آمار فروش فيلم «زير سقف دودي» ساخته پوران درخشنده را نيز يك ميليارد و ۰۵۷ ميليون تومان با هفت سالن در تهران و ۰۵۸ ميليون تومان با 3۱ سالن در شهرستان عنوان كرد كه در مجموع اين فيلم دو ميليارد و ۰۰۶ ميليون تومان فروش داشته است.

حبيب اسماعيلي، مدير دفتر پخش رسانه فيلمسازان هم آمار فروش فيلم «اكسيدان» حامد محمدي را هفت ميليارد و ۰۰۵ ميليون تومان با ۰۱۱ سالن اعالم كرد.

به گفته او «گذرموقت» به كارگرداني افشين هاشمي با ۸۱ سالن در تهران تاكنون ۰۸ ميليون تومان فروش داشته است.

همايون باز هم آواز ميخواند: «راه امشب ميبرد سويت مرا/ ميكشد در بند گيسويت مرا»

زال ناگهــان درمييابد به اقامتگاه رودابه رسيده است و او را صدا ميزند، رودابه گيسوي خــود را از باالي كاخ بــه پايين ميآويزد تا نردباني براي زال شود.

زال در تقالي باال رفتن است و شجريان «با من صنما دل يك دله كن» و «دل سپردهام من به روي تو/ در دل من اســت آرزوي تو» سر ميدهد.

پسر سام همچنان سعي ميكند خود را به معشوقش برساند اما با ورود پري (دلنيا آرام) و ادعاهايش، كابوسها آغاز ميشوند و ترديدها سر برميآورند. زال، رودابهاي دگر ميبيند كه ميخواهد او را به بند بكشد.

«آهاي خبردار»، «مرگ اسفنديار» و «ابر ميبارد» نواخته و خوانده ميشــوند؛ رستم (مهدي پاكدل) و سهراب (حسين صوفيان) و اسفنديار (بانيپال شومون) به شهادت ميآيند، ضرب زورخانه نواخته ميشود و كابوسها به نهايت هول ميرسند.

زال و رودابه به آينده ســفر ميكنند، از كابوسشان وحشــت ميكنند، ميخواهند بيدار شوند اما نواي ساز سيمرغ زبان ميگويد تا كابوسها به نهايت هول نرسند، اين اتفاق رخ نخواهد داد.

نغمه ثميني (نويســنده پروژه ســي) در اين اثر فضاي داستان شاهنامه را سوررئالتر كرده و ترديدها را به جان عشــق مياندازد؛ آنها را از آينده بيم ميدهد و ميترساندشان از كشتار... اما در نهايت عشق، عشق به ايران پيروز ميدان شده و آغاز زندگي رستم، پايان قصه «سي» ميشود.

ثميني پيش از اين اظهار كرده بود: «اين كار يك بازخواني كامال آزاد از داستانهايي است كه پايه آن به قوت خودش حفظ شده است»

همانطور كــه ســهراب پورناظري هم در مقدمــه اين اجرا گفته اســت: «روزي با «همايــون» جان بوديم كه خيــال، ما را به ســفري دور برد؛ به خانهاي كه «فردوســي طوســي» در حال ســپري كردن ۰3 سال رنجش بود.

علي سرتيپي، مديرعامل فيلميران با اشاره به اينكه طبق روال رقم فروش فيلم «ساعت ۵ عصر» را شنبهها منتشر ميكند، ميزان فروش فيلم سينمايي «سارا و آيدا» به كارگرداني مازيار ميري را ۲۰۱ ميليون تومان با ۶۱ سالن در تهران اعالم كرد.

وي در ادامه گفت: آمار فروش فيلم ســينمايي «رگ خواب» در تهران و شهرستانها چهار ميليارد و ۰3ميليون تومان با ۱3 سالن و «نهنگ عنبر» ۰۲ ميليارد و ۰۵۸ ميليون تومان با ۴۲ سالن است و اكران آنها همچنان ادامه دارد عبداهلل عليخاني، تهيهكننده و پخشكننده فيلم «پا تو كفش من نكن» هم فقط آمار دو شب گذشته اين فيلم سينمايي را در اختيار داشت كه آن را ۵۲ ميليون تومان با ۲۲ سالن در تهران اعالم كرد.

بعد به هم گفتيم «چه كسي جز يك عاشق نيروي آن را دارد كه از تمام هستياش در راه حفظ فرهنگ سرزمينش بگذرد؟ از فرزند و همســر و دستمايه و ســرمايه؟ از دار و ندار بگذرد تا به عشــقش برســد؟ و چه عشقي پاكتر از عشــق به فرهنگ و سرزميني كه مادر فرهنگها و تمدن زادگاه اولين ملت بر روي كره خاك است؟»

همايون بازهم ميخواند: «امروز مها خويش ز بيگانه ندانيم/ مستيم بدان حد كه ره خانه ندانيم/ در عشق تو از عاقله عقل برستيم/ جز حالت شوريده ديوانه ندانيم»

اما شجريان «ايران» را نيز ميخواند: «اي در رگانم خون وطن/ اي پرچمت ما را كفن/ دور از تو بادا اهرمن/ ايران من ايران من»

او ادامه ميدهد: «در ظلمت تاريك شب، مرغ سحرخوان مني/ در حصر هم آزادهاي/ تنها تو ايران مني...»

همايــون اوج ميگيرد و همه با او همراه ميشوند: «آوازهخوان شبشكن/ بار دگر فرياد كن/ ظلم ظالم جور صياد/آشيانم داده بر باد/ اي خدا اي فلك اي طبيعت/ شام تاريك ما را سحر كن.»

پيش از اين پورناظري در نشست خبري اين پروژه درباره موســيقي «سي» توضيح داده بود: اين موسيقي شامل موسيقي نواحي، ســنتي و معاصر ايراني به همراه موســيقي كالسيك غربي است. در واقع از تمام پتانسيلي كه به ذهن من ميرسيد براي اين كار استفاده شد و اميدوارم در نتيجه به جاي همنشيني فيزيكي اين موسيقيها همنشيني شيميايي اتفاق بيفتد.»

همايون شجريان نيز به خوبي از پس اين پــروژه برآمد و بار ديگــر تواناييهاي آوازي خــود را در زمينههاي مختلف اثبات كرد. او و ســهراب پورناظري در همكاريهاي اخير خود توانستهاند تعداد زيادي از قشر جوان را به موسيقي خود عالقهمند كنند. حضور اين دو در قالب كاراكترهاي اين اجرا و نهتنها به عنوان خواننده و نوازنده توانســته بود تا حد زيادي براي مخاطبان جذاب باشــد و آنها را براي ديدن ادامه اجرا مشــتاقتر كند. كاخ ملت ســعدآباد براي اين رويداد با توجه به استفاده از تكنيك «ويدئومپينگ»، انتخاب مناســبي به نظر ميرسيد. اين تكنيك كه يكي از نقاط قوت اين پروژه اســت، به شكل سهبعدي و بسيار خوب روي اين ساختمان نقش بسته و دكور صحنه را شكل داده بود. براي اجراي اين تكنيك از يك مدير هلندي دعوت شده است.

نوازنــدگان اين اجرا ســهراب پورناظري (تنبور، ســهتار، كمانچه)، حسين رضايينيا (دف، بندير)، آزاد ميرزاپور (تار)، نگار خاركن (كمانچه، صراحي)، آيين مشكاتيان (ضرب زورخانــه، كوزه)، مهيار طريحي (ســنتور)، حميد خوانســاري (بربت)، آرين كشيشي (گيتار بيس)، خورشيد دادبه (رباب)، شيده شكرآبي (چنگ) تشكيل ميدهند. آنسامبل شهرزاد نيز شامل تينا جامهگرمي (ويولن)، يگانه حسينينيا (ويولن)، نيلوفر سهي (ويوال) و نــگار نوراد (ويولونســل) آنها را همراهي ميكنند.

مدير پروژه اين طرح تهمورس پورناظري و مدير برگزاري آن محمدحسين توتونچيان اســت. برگزاري اين كنسرت- نمايش تا ۰۱ شــهريورماه ادامه دارد. اين گزارش مرتبط بــه اجراي ۸۱ مردادماه ايــن پروژه در كاخ سعدآباد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.